is toegevoegd aan uw favorieten.

Wetenschappelijke bladen, 1907 (1e deel) [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

144

KORTE MEDEDEELTNGEN.

zoveel arbeidsters zonder werk zijn, terwijl de importatie van vreemde kant steeds toeneemt. In 1894 bedroeg zij 1.843.990 francs in 1897 6.040.900, in 1901 8.958.800, en in 1903 9.072.200.

Wat zouden die negen millioen in Bretagne een zegen zijn geweest, in dat hongerjaar 1903! Om de kantindustrie op ons platteland uit te breiden, zou het voldoende zijn dat de rijke clientèle zich verbond om aan Franse produkten de voorkeur te geven. In landen van initiatief, zoals Amerika, stichten de vrouwen „Koopsterbonden" om hun filantropiese denkbeelden ingang te doen vinden bij de handelaars. De toekomst van de Franse kant hangt van zulk een gezameniik optreden af. Door het werk der boerinnen uitAuvergne. uit Normandië, uit Bretagne onder hun bescherming te nemen,' zouden de vrouwen van Frankrijk de traditie van een echt nationale kunst hoog houden, en tegelijk een schoon voorbeeld geven van solidariteit.

De finantieele oligarchie in Frankrijk.

Frankrijk is het land van melk en honing of liever Parijs is het Mekka voor regeeringen, die in finantieele moeilijkheden verkeeren.

Staten als Bulgarije, Marokko, Rusland, enz. kennen en bewandelen reeds lang den weg derwaarts.

Vooral Rusland.

De regeering van den Tsaar plaatste nog eenige maanden geleden te Parijs eene leening van 2200 millioen francs.

Reeds vroeger waren door Rusland te Parijs leeningen tot een gezamenlijk bedrag van 10 milliarden francs gesloten, leeningen waarvan de obligatiën voor verreweg het grootste gedeelte in fransche handen zijn.

Die 12 milliarden heeft Frankrijk geleend aan een staat, welks oeconomische en finantieele toestand thans zoo ongunstig is, dat volgens deskundige beoordeelaars de laatste staatsbegrooting' een onder allerlei drogredenen begraven nadeelig slot van ongeveer 2 milliarden francs zou aanwijzen.

Waaruit dan volgt, dat Rusland eerstdaags weder zal moeten leenen, reeds om de rente zijner schuld te kunnen betalen en dat het fransche kapitaal weder nieuwe leeningen zal moeten aannemen om te voorkomen, dat zijn obligatiebezit waardeloos worde.

Rusland heeft volgens globale schattingen nog 13 milliarden francs noodig om door de exploitatie zijner ontegenzeggelijk rijke natuurlijke