is toegevoegd aan uw favorieten.

Wetenschappelijke bladen, 1907 (2e deel) [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSZORG VOOR KINDEREN IN HONGARIJE.

155

Staatszorg voor kinderen in Hongarije}

De groote kindersterfte in Hongarije had reeds sedert eene reeks van jaren de aandacht der hongaarsche regeering getrokken en van 1871 af geleid tot verschillende maatregelen en wetten, die telkens bleken niet of onvoldoende aan het doel te beantwoorden. Nu eens had men te worstelen met de onmacht of den onwil der plaatselijke besturen, dan weder met de onhandigheid of de verkwisting der gesubsidieerde personen of vereemgingen, die door het verzorgen van verwaarloosde kinderen aan het bestaande euvel een eind moesten maken.

Dit duurde tot 1901, toen het den minister van binnenlandsche zaken , tevens president-minister KolomanSzell gelukte eene wette doen aannemen, waarbij de Staat oprichting en onderhoud van de noodige asylen voor verwaarloosde kinderen op zich nam. Ingevolge deze wet is de regeering de voogd of ten minste de toeziende voogd van alle hongaarsche kinderen, rijke en arme. Voor het toezicht is het koninklijk in 18 districten verdeeld. In elk district bevindt zich een asyl en ten minste één voogdijraad. Deze voogdijraden moeten toezien, dat elk kind iemand heeft, die er behoorlijk voor zorgt. Hiertoe moeten zij kennis nemen van alle opmerkingen of klachten, die hen van plaatselijke autoriteiten, leden van ter zake opgerichte philanthropische vereenigingen of andere betrouwbare personen bereiken, en onverschillig van den rang of stand der betrokken ouders of voogden een onderzoek instellen, of de betrokken kinderen behoorlijk gehuisvest, gevoed en gekleed zijn, behoorlijk worden opgevoed en niet in jeen onzedelijke omgeving opgroeien. Valt zulk een onderzoek ongunstig uit en zijn ouders of voogden onmachtig of doof voor waarschuwingen, dan worden de kinderen aan hun gezag onttrokken en, tenzij er termen zijn hen onder de hoede van een familielid te stellen, in het asyl opgenomen. Natuurlijk is dit ook het geval met vondelingen en met weezen, voor wie niet op andere wijze is zorg gedragen, en eveneens met alle kinderen, die door de politie zwervende worden gevonden of wier ouders door gevangenschap, ziekte of andere oorzaken tijdelijk hen niet verzorgen kunnen. Iedere onbemiddelde werklooze heeft het recht zijn of haar kinderen naar het asyl te brengen en de staat neemt ze op en behoudt ze voorshands, tenzij uit nader onderzoek blijkt, dat het geen onmacht was, die de ouders dreef. Wordt een onecht kind

!) Ontleend aan een artikel van Edith Sellers in de Contemporury Beview van Maart 1907.