is toegevoegd aan uw favorieten.

Wetenschappelijke bladen, 1907 (2e deel) [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KLEINE TAMME DIEREN.

249

Grieksche eilanden, waar een dichter in de tweede helft der zesde eeuw vóór Christus het eerst gewag van hem maakt. Bij de Grieken werd de //Perzische vogel", schertsend ook wel de „wekker" genoemd, voor een deel reeds van zijn geheimzinnig karakter beroofd en tot practische doeleinden, ook wel als offerdier gebruikt.

Den Romeinen was dit dier, dat over Beneden-Italie tot hen kwam, hoogst welkom: in alle belangrijke openbare aangelegenheden, wanneer een enkel individu de verantwoordelijkheid voor een of andere onderneming niet wenschte te dragen, zocht men uit de vlucht der vogels of uit de beschouwing hunner ingewanden de toekomst te voorspellen. Het was dus uiterst gemakkelijk om, in plaats van de uitspraak der Augurs, die niet altijd naar wensch te verkrijgen was, in een kooi een vogel te hebben, wien men een voorzeggenden geest toeschreef, en zoo op elk tijdstip, dat men zulks verlangde, dat orakel te kunnen raadplegen. Als men het noodig achtte stelde de verzorger der kippen haar op de proef, door voedsel voor haar te strooien; namen zij dit gulzig op, dan was zulks een gunstig teeken; weigerden zij het voedsel, dan meende men daaruit te moeten besluiten, dat de dieren, die verder in de toekomst zagen dan de mensch, cle onderneming afraadden. Zoo maakt o.a. de anders niet zoo bijzonder critische Plinius de opmerking, dat de gewichtigste staatszaken, de meest beslissende veldslagen bij de oude Romeinen door hoenders bestuurd, en de heerschers der wereld door hoenders beheerscht werden.

De snelle verbreiding van het hoen bij de Romeinen en de aangrenzende volken hangt zonder twijfel samen met de groote waarde, die zij allen aan deze toovermiddelen hechtten, want Varro verhaak nog, dat in zijn tijd de Romeinsche huisvaders op het land hoenders hielden met het doel hen, als het noodig was, te raadplegen. Langzamerhand werd ook hier dit bijgeloof verdrongen door meer practische overwegingen en werd het dier als een hoogst welkome vermeerdering van dierlijk voedsel beschouwd, dat boven grooter vee nog dit voor had, dat het gemakkelijk te vervoeren was.