is toegevoegd aan uw favorieten.

Wetenschappelijke bladen, 1907 (2e deel) [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN KOLONIËN VOOR DUITSCHLAND.

327

oorspronkelijke inwoners grootendeels te gronde gegaan; maar met voldoening kan ik hier constateeren, dat met den voortgang der beschaving ook de wijze van koloniseeren eene geheel andere geworden is.

Vroeger heeft men met vernielingsmiddelen gekoloniseerd, heden ten dage koloniseert men met opbouwingsmiddelen, en hiertoe behooren zoowel de zendeling als de arts, zoowel de spoorweg als cle machine, zoowel de theoretische als de verschillende toegepaste wetenschappen.

Wij zien verblijdende gevolgen van de werkzaamheid onzer zendelingen; als burger van een staat met christelijke beschaving komt het mij overbodig voor, over het gewicht hiervan nader uit te weiden. Ook onze artsen hebben veel nut gesticht. Het is hun gelukt den kwaadaardigsten vijand der blanken, de malaria te onderdrukken. Blijkens de laatste berichten treden zij met goed gevolg op tegen den meest gevaarlijken vijand der negers, de slaapziekte, die nog in het afgeloopen jaar driemaal honderdduizend slachtoffers eischte, en hebben zij het middel gevonden om door inenting de runderpest te bestrijden, die in ons gebied in Zuidwest-Afrika in de laatste twintig jaar voor honderd millioenen schade heeft aangericht.

Daarbij voege men de bestrijding van de plantenziekten en schadelijke dieren, die de exploitatie onzer plantages schaden.

Ons meest belangrijk kolonisatiemiddel is wel de spoorweg. De spoorweg bespaart honderdduizenden koeli's, waardoor deze beschikbaar worden voor anderen arbeid, ook voor arbeid op afgelegen plaatsen, werwaarts zij per spoor vervoerd worden; wijders verzekert hij orde en rechtszekerheid.

De spoorwegen maken van de inboorlingen oeconomische factoren, voortbrengers en verbruikers. Want terwijl zonder spoorwegen slechts een gering percentage der geteelde of eenvoudig in de natuur beschikbare producten zijn weg naaide kust vindt, wordt zulks door spoorwegen eensklaps geheel anders. Honderdduizenden, ja millioenen inboorlingen worden dan loontrekkers en deze besteden hun loon weder tot inkoopen, die wel aanvankelijk niet zeer oordeelkundig gedaan worden, maar toch weder andere inboorlingen er toe