is toegevoegd aan uw favorieten.

Wetenschappelijke bladen, 1907 (2e deel) [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

334

EEDEVOENING VAN DERNBUKG OVER HET BELANG

vindplaatsen. Ook zijn er marmergroeven en is men goud en diamanten op het spoor, benevens andere mineralen, waaromtrent een eerstdaags in de kolonie in werking te brengen bureau voor chemisch onderzoek nader licht zal verspreiden.

Als de vrede teruggekeerd is, moet ons hoofddoel zijn de Herero's er weer boven op te helpen en hun werk bij onze cultures te verschaffen en een welstand, waarbij zij zich evenals vroeger sterk vermenigvuldigen.

Wijders moeten wij trachten de Hottentotten te bewegen om van hun zwervend leven afstand te doen en hen van gevaarlijke in nuttige burgers te hervormen. Als zendelingen en artsen, sociologen en rechtsgeleerden hier samenwerken, kunnen schoone uitkomsten bereikt worden.

Voor de budgetcommissie van den rijksdag is door Prof. Hahn, een in onze kolonie in Zuidwest-Afrika geboren Duitscher, die sedert veertig jaar te Kaapstad woont, daar als chemisch geoloog hoog geschat en voor den besten kenner der Kaapkolonie gehouden wordt, de verklaring afgegelegd, dat hij ons gebied bezocht heeft en op grond daarvan van meenïng is, dat groote gedeelten ervan in alle opzichten even goed en veelbelovend zijn als het Kaapland.

Wat dit beteekent, Mijne heeren! zal ik trachten u met eenige cijfers duidelijk te maken.

Duitsch Zuidwest-Afrika heeft een oppervlak van 842000 vierkante kilometers, de Kaapkolonie van 495000, alzoo eene verhouding van 17 tot 10.

In de Kaapkolonie wonen 350000 blanken en bedraagt de jaarlijksche uitvoer 20 millioen mark aan struisveeren, 13 millioen aan angorageitenhaar, 37 millioen aan schapenwol en 23 millioen aan metalen, voornamelijk koper.

De kolonie had op 31 December 1903 een spoorwegnet van 4000 kilometers, dat 3^ pCt. rente afwierp en het budget bedroeg 235 millioen mark.

Analoge cijfers zullen wij nu wel vooreerst niet bereiken, maar Zuidwest-Afrika kan eene dankbare kolonie genoemd worden, ook al is het budget nog niet tot 230, de uitvoer nog niet tot 530 en de invoer nog niet tot 700 millioon mark gestegen.