is toegevoegd aan uw favorieten.

Wetenschappelijke bladen, 1907 (2e deel) [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

418

AFSTAMMING VAN EENIGE ONZER

van onzen zijdeworm, dan moet vroeger haar woonplaats, die thans tot het noordwestelijk gebied van de Himalaya beperkt is, veel uitgestrekter zijn geweest en Yünnan en Zuid-China omvat hebben.

In vóórhistorischen tijd zou een vrouw, die tegenwoordig een plaats in de rij der goden gevonden heeft, de eerste geweest zijn, die het spinsel van den zijdeworm verwerkte en daardoor aanleiding gaf, dat dit dier, dat overigens geen eigenschappen heeft, waardoor het bijzonder de aandacht op zich vestigen kon, door den mensch met zorg gekweekt is. Nog heden is de behandeling der zijdewormen, waarvoor veel behendigheid vereischt wordt, in China bijna uitsluitend de taak der vrouwen, evenals de landbouw die der mannen is. Daar nu de zijde langen tijd het voornaamste uitvoermiddel van China was en de handel van dit artikel den grootsten invloed gehad heeft op den loop der beschaving en op de ontwikkeling van handel en verkeer in geheel Azie, bracht het gebruik mede, dat, om de groote beteekenis dezer industrie symbolisch uit te drukken, de keizerin van China met haar hofdames jaarlijks zijdewormen kweekte; zoo voerde haar man, de zoon des hemels, in het begin van den zaaitijd eigenhandig den ploeg om te doen uitkomen, dat de landbouw de grondslag van den staat is.

Reeds vóór onze jaartelling werden in China door de grooten kostbare zijden kleeren gedragen, en als hooggeschat handelsartikel naar de westelijke en zuidelijke naburen uitgevoerd ; in het jaar 139 v. Chr. vond de Chineesche Generaal Tschang-Kien, bij gelegenheid van een reis in Turkestan, zijde, die uit Indie daarheen was overgebracht. Steeds verder westelijk vond de kostbare stof haren weg, tot zij ook Rome bereikte; maar zelfs in het rijke en verkwistende Rome der Caesars was zij nog zeldzaam en werd nog onder Aurelianus tegen goud opgewogen. Van keizer Heliogabalus verhaalt de geschiedschrijver Lampridius, dat hij de eerste man in Rome geweest is, die een geheel zijden kleed, een Holosericum, gedragen heeft. Eerst in den aanvang van de vijfde eeuw kwamen bij de Romeinen zijden kleeren vaker voor, zoodat Alarik in het jaar 408 bij