is toegevoegd aan uw favorieten.

Wetenschappelijke bladen, 1907 (3e deel) [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE HONDEN VAN BAGDAD.

459

eigen vertrekken, want houden wij, uwe dienaren, niet de wacht?" schijnen de honden daar buiten te zeggen. Menigmaal, wanneer ik na donker met een geleide te paard de onverlichte stad binnenreed, gebeurde het, dat die straatbandieten zulke hevige aanvallen op de hielen der paarden deden, dat, in weerwil van spoor en teugel rechtsomkeert gemaakt werd en een algemeene vlucht naar buiten volgde. Quis custodiet ipsos custodes /" zal de lezer hier misschien geneigd zijn te vragen. Hoe komt het, dat zulke troepen woestelingen geen invallen doen in de bazars in de stad? De verklaring is even eenvoudig als interessant. De voorzijde der winkels te Bagdad is geheel opeu. Doode geiten en schapen hangen zöö, dat iedere voorbijloopende hond er gemakkelijk bij kan. In hetgeen wij de uitstallingen zouden noemen, liggen zeer verleidelijk schalen smakelijk gekookt vleesch, stapels brood en klompen boter. De Turksche soldaat, wiens zak altijd verondersteld wordt leeg te zijn — wat soldij betreft, ten minste — wil zich, om in zijn onmiddellijke behoeften te voorzien, weieens aan een paar handenvol meel, snoepgoed, of tabak helpen, zonder dat een der partijen aan betaling denkt; maar de honden hebben dat voorrecht niet. De stelregel van overerving is op het punt van kastijding stellig even sterk als op eenig ander punt. Sedert overoude tijden werd in Haninu'r Rashid's 2 stad een hond, die zelfs maar even naar verboden lekkernijen keek, met knuppel- of bijlslag gestraft. Weest ervan verzekerd, dat niets zoo doeltreffend is als tucht, vooral de tucht, die door een heele gemeente op eene ander heele gemeente wordt uitgeoefend; in onbeschaafde tijden door groote handigheid en later door de macht der openbare meening. Vanaf den tijd van Noach, — bij de Arabieren „ Nuh" geheeten — misschien zelfs vóór dien tijd, hebben de honden van Bagdad een hoog standpunt ingenomen onder de aan wetten gehoorzamende schepselen der wereld. Niet alleen hebben zij met ieder

1) Wie bewaakt de bewakers zelve?

2) Arabische naam voor Haroen el Eachid, waarvan de beteekenis is: Aaron, de oprechte", d.w.z. rechtzinnige, rechtvaardige, enz.