is toegevoegd aan uw favorieten.

Het R.K. bouwblad; officieel orgaan der Algem[eene] Katholieke Kunstenaarsvereeniging jrg 3, 1931, no 1, 13-08-1931

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Door allerlei overdaad, waaruit zoowel bij rijk als arm een soort O.W.'ers-geest spreekt, is de Hollandsche „moderne bouwkunst" ziek, zoodat het een geestelijke verkwikking mag heeten, eens bij onze (wellicht minder materieel gezegende) Zuider-volksgenooten te gaan zien, hoe eenvoud en natuurlijkheid de bouwkunst ten goede komen. Hier, in deze misschien bij vele Hollanders minder bekende kuststrook tusschen Zeeland en Calais — Vlaamsch: Kales — geen overgroote ramen, geen daken van elk denkbaar (wan)model, geen erkers voor elk huisje; — hier is nog te vinden, wat wij, vooral in den omtrek der groote ste¬

den, tot het laatste greintje verloren: gebondenheid; stijl.

A. J. KROPHOLLER.

HET KLEINE HUIS

GESTANDAARDISEERD WONINGTYPE VAN STOCKHOLM.

Onlangs is gestorven de Deensche architect Thorkild Henningsen, welke in zijn vaderland zijn geheele loopbaan heeft gewijd aan de vervolmaking van het kleine Woning-type.

Terwijl de kleine woning in Denemarken steeds bestaan heeft, was zij in den loop der jaren, vooral in de grootere steden als Kopenhagen, verdrongen door wat de Duitschers zoo typisch noemen: de „Mietskaserne".

Zij, die hierin niet wenschten te wonen, zochten hun toevlucht in de voorsteden. De groote verdienste van Henningsen is geweest, er naar te hebben gestreefd, weer het „fajmiliehuis" als algemeen gangbaar type in eere te herstellen en wel voornamelijk voor de minder bedeelde klassen. Daar de overheid zijn pogingen voor dit doel niet wilde steunen met subsidies, bleek het al spoedig onmogelijk om arbeidershuizen volgens dit

5