is toegevoegd aan uw favorieten.

Het R.K. bouwblad; officieel orgaan der Algem[eene] Katholieke Kunstenaarsvereeniging jrg 3, 1931, no 5, 08-10-1931

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN NIEUW LIJNOLIE-VERNIS.

Een firma te Leipzig heeft patent gekregen (D.R.P. 504 868) op een nieuw verfprocédé, dat ca. 40°/o goedkooper heet te zijn dan het tegenwoordige. Zooals bekend worden onze verven bereid met lijnolie, die aan de lucht, door oxydatie, verhardt tot een soort ,,film". Dit proces wordt bespoedigt door aan de verf reactieversnellers, in dit geval gewoonlijk siccatief" genoemd, toe te voegen. Deze nu blijven bij het nieuwe procédé achterwege en in plaats daarvan wordt de olie aan de inwerking van zwavelchlorum onderworpen. Bij de verf heeft daardoor de verharding mede „van binnen uit" plaats en verloopt dientengevolge zoo snel, dat gemakkelijk eenige keeren achtereen per dag geverfd kan worden. Deze z.g. faktor-vernis heet bovendien een film van grootere houdbaarheid te geven dan lijnolie. (Tel.)

WEEKSTATEN

VAN 25 SEPTEMBER TOT 8 OCTOBER.

Men heeft dezer dagen in de bladen weer eens e. a. kunnen lezen omtrent strubbelingen bij het aanvragen van bouwvergunningen, als gevolg van een al te stroef werken van schoonheidscommissies's e.d. Als troost moge dienen dat het in Duitschland al hetzelfde liedje is als bij ons, waar, aldus de N.R.Crt., een bouwheer 77, zegge zeven en zeventig verzoeken heeft moeten schrijven om voor een project van Hanz Poelzig ten slotte afwijzende beschikking te krijgen.

EEN NIEUW LICHT BETON.

In de laatste jaren wordt in tal van vormen een zg. licht beton in den handel gebracht, dat bestaat uit cement en zand, met sintels, bimszand, enz. Van dit beton worden platen en steenen gemaakt, die dan gebruikt worden voor de vervaardiging van binnenmuren en daken, voor het bekleeden van ijzeren balken en kolommen, voor het maken van isoleering, enz. Als een nieuw materiaal wordt thans in Duitschland voor dit doel gebruikt het synthoporit-beton, dat overeenkomt met het Wollastonit-beton. Het bestaat uit cement, zand en calciumsilicaatpreparaat. Dit laatste wordt verkregen door calciumsilicaat bij zeer hooge temperaturen in den oven te smelten, dit daarna volgens een patent te bewerken en het afgekoelde product in de gewenschte korrel-grootte te breken. Het soortelijk gewicht van dit materiaal bedraagt slechts 0.6, terwijl de vaste materialen hierin 20 pet. van het volume innemen en de poriën 80 pet., zoodat het materiaal zeer geschikt is voor isoleering. Een voordeel van dit materiaal schijnt te zijn, dat door de bewerking de poriën goed afgesloten ruimten worden, zoodat het lichte materiaal slechts weinig water opneemt. Tel.

In Parijs zal volgens de Telegraaf een garage worden gebouwd van zes verdiepingen, elk 3.50 van vloer tot

vloer. Deze „wolkenkrabber" ligt echter geheel

onder den grond.

Paul Bromberg houdt in Thuis een nabetrachting over de Bauausstellung te Berlijn, waaruit wij aanhalen : Wat domonstreeren ons de nieuwe interieurs? Dat een metalen stoel van architect X sprekend moet gelijken op die van architect Y en Z. Dat een afspuitbare kamer toch nog geen ideaal is en derhalve b.v. Alen Miiller opdracht kreeg om zelfs in slaapvertrekken haar langharige, zeer onzakelijke, stofvergarende tapijten neer te leggen. Het publiek? Het staart zich dood op de buitenissigheden, ontstaan door onwezenlijke theorieën. En de architecten? Zij staren zich dood op hun „eigen" lijntje van het metalen meubel.

Tot slot vonden we in een der Haagsche bladen de navolgende advertentie : Mooi wonen! Heerenhuizen met vrij uitzicht op 1 00 M. van het Bosch. Koopprijs f 15000 v. o. naam. Buitengewone architectuur: groot met aluminium bespoten balcon enz.

DE DAGELIJKSCHE OPZICHTER.

ZOEK HET MAAR UIT.

Kom je me eens opzoeken?

Graag. Waar woon je?

Het zeven-en-tachtigste raam rechts.

P. M.

Het materiaal voorden werkmanenden kunstenaar beiden P. C. SMIT & Co. - KEIZERSGRACHT 194

AMSTERDAM.

80