is toegevoegd aan uw favorieten.

Wetenschappelijke bladen, 1907 (4e deel) [volgno 1]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SALOMÉ IN DE LITERATUUR.

47

niet slecht, maar waarvan men voelt, dat het in deze verpeste atmospheer moet te gronde gaan; zij allen zijn met in enkele trekken goed geteekend, zij allen staan levend voor ons.

Dit alles zegt ons echter alleen, wat cle ver van de hofkringen staande navolgers van Jezus in Marcus' tijd voor waarheid hielden; geschiedenis is het daarom nog niet.

Want tegenover deze voorstelling der feiten staat, dat volgens Blavius Josephus, Herodias' dochter Salomé gehuwd was met haar oudoom Philippus, den voortreffelijken viervorst van Trachonitis, die in het 20ste jaar van de regeering van keizer Tiberius, alzoo in het jaar 33 na Chr. overleed. Daarna hertrouwde de jonge weduwe met haar neef Aristobulus, die te Rome goed aangeschreven scheen, vermits keizer Nero hem in 54 na Chr. tot koning van Klein-Armenie verhief.

Wanneer we daarbij nagaan, dat Herodes geenszins een man was als zijn vader, voor wiens luim van het oogenblik alles moest buigen; is het dan wel waarschijnlijk, dat de weduwe van zijn oom, niet in de afzondering van het vrouwenverblijf, maar na een groot gastmaal, in tegenwoordigheid van tal van gasten voor hem danste ? Bovendien zij aangeteekend, dat de geschiedschrijvers, die niet uitgepraat zijn over de gruwelen, wandaden en kuiperijen van het Herodes-geslacht, juist op deze Salomé niets aan te merken hebben. Indien haar naam in den volksmond toch misschien een slechten klank had, dan kan zulks alleen het gevolg geweest zijn daarvan, dat men haar verwarde met hare oudtante, de eerste Salomé, Herodes de Groote's invloedrijke zuster, die bij zoo menige gruweldaad van haar broeder, onder anderen bij het dooden van hare echtgenooten Josephus en Kostobarus en van twee van Herodes' zonen eene rol speelde, die aan medeplichtigheid denken deed.

Wij zullen daarom voorzichtig handelen, met uit het verhaal van Johannes' dood de rol van Salomé uit te schakelen.

De rest van het verhaal kan gehandhaafd blijven. Dat de zwakke Herodes Antipas, hoezeer overtuigd, dat hij onrechtvaardig en onstaatkundig handelde, zich op de