is toegevoegd aan uw favorieten.

Wetenschappelijke bladen, 1907 (4e deel) [volgno 1]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

108

ZAL HET BRITSCHE WERELDRIJK BLIJVEN BESTAAN

economische factor is dan machinekracht, al wordt zulks in handleidingen voor staathuishoudkunde ter nauwernood vermeld, staan Duitschland en de Vereenigde Staten zoo ver boven Groot-Brittanje, en de onevenredigheid tusschen de mannenkracht van Groot-Brittanje en die van zijne twee grootste mededingers stijgt tot ons nadeel met zulk een verontrustende snelheid, dat Groot-Brittanje blijkbaar zijn overwicht ter zee niet veel langer zal kunnen handhaven omdat het de noodige financieële middelen hiertoe zal missen. En als het zijn overwicht ter zee verloren heeft, zal het zeker cloor zijne tegenwoordige bondgenooten worden verlaten.

De voorafgaande opmerkingen maken duidelijk, dat het Britsche wereldrijk alleen kan blijven bestaan, als de Britsche zeemacht zich tegen de Vereenigde Staten en Duitschland samen kan handhaven, maar zij maken eveneens duidelijk dat Groot-Brittanje spoedig niet in staat zal zijn om zijn overwicht ter zee financiëel te handhaven, niet alleen tegen de twee sterkste zeemogendheden samen, maar zelfs niet tegen Duitschland alleen. Daar de druk, welke op den Engelschen voortbrenger rust, nauwelijks zwaarder gemaakt kan worden, schijnt het bijna zeker, dat binnen de 10 of op zijn hoogst 20 jaar Groot-Brittanje tot den 2en of 3en rang onder de zeemogendheden zal gedaald zijn en dat het Britsche wereldrijk tot het verleden zal behooren.

De toestand van het Britsche wereldrijk is alzoo zeer gevaarlijk, maar daarom nog niet zoo bedenkelijk, dat men aan zijn behoud zou moeten wanhopen. Gelukkig schenkt onze macht ter zee ons nog verscheiden jaren, waarin wij rustig kunnen ademhalen en ons tegen de gevaren van de toekomst kunnen wapenen. Ofschoon Groot-Brittanje alleen onmogelijk lang zijn overwicht ter zee kan handhaven, zoo kan het vereenigde Britsche wereldrijk dit echter wel. De ongebruikte hulpbronnen van het Britsche wereldrijk zijn grooter dan die van Groot-Brittanje en Duitschland samen. Ofschoon het Britsche wereldrijk onmogelijk door Engeland alleen tegen de twee grootste zeemogendheden verdedigd kan