is toegevoegd aan uw favorieten.

Wetenschappelijke bladen, 1907 (4e deel) [volgno 1]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ELECTROCULTUUR.

153

zijn uitgevoerd, blijkt o.a. uit het feit, dat teleurstellende uitkomsten geenszins verzwegen zijn, maar evenzeer besproken worden als die, welke gunstig zijn voor de toepassing der electriciteit bij den landbouwer

Pringsheim geeft verder een kostenberekening, die nog gunstiger is dan die, welke wij in ons vorig artikel mededeelden. Hij heeft zich een installatie voor dergelijke proeven volgens het stelsel van Lemström aangeschaft en rekent voor:

Een Trommel-Electriseermachine, voldoende

voor 10 hectaren i 158 Gulden.

Motor 60 tot 120 B

Koperdraad, ijzerdraad, isolatoren, koperen

punten, enz. 90 *

Kosten van opstelling 60 »

Onvoorzien 12 »

380 of 440 Gulden.

Nemen wij gemiddeld voor kosten van aanleg f410, dan zijn de jaarlijksche uitgaven

5 pCt. Interest / 20.50

10 » Aflossing 4L-— Exploitatiekosten 21.—

f82.50

»Er is dus winst te makencc, zoo gaat Pringsheim voort, »zelfs als de vermeerdering van den oogst slechts 10 pCt. bedraagt; men neme echter in aanmerking, dat wanneer de nieuwe electriseermachines fabriekmatig gemaakt worden, zij goedkooper zullen zijn, en dat, als in een electrische centrale groote machines opgesteld worden, een stoommachine van tien paardekracht honderd electriseermachines kan drijven; daardoor zou men in staat zijn duizenden hectaren van electriciteit te voorzien.«

1) Lemströms trommel-electriseermachine is, zooals hieronder nader zal worden vermeld, eene gewijzigde constructie van de bekende inductieelectriseermachine van Holtz. Deze machine kan met de hand of met een kleinen motor bewogen worden. De eene pool wordt dan met de aarde, de andere met het dradennet verbonden.

Verder herhalen wij hier de mededeeling aan het slot der Augustusaflevering, dat in het Juli-artikel, door eene schrijffout, bij het herleiden van Engelsche maten gemaakt en niet dadelijk opgemerkt,* de verschillende cijfers voor kosten en opbrengst niet één maar tien hectaren betroffen.