is toegevoegd aan uw favorieten.

Wetenschappelijke bladen, 1907 (4e deel) [volgno 1]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN WEST-CANADA.

225

Deze menschen kwamen uit alle deelen der Vereenigde Staten, zelfs uit Columbia en Alaska. Noord-Dakota leverde de meesten, vervolgens kwam Minnesota, dan lowa, Michigan, Washington, Wisconsin, Illinois, terwijl Alabama er 2 en Georgia één leverde.

De rol, welke de Amerikaansche kolonist heeft gespeeld in de ontdekking van West-Canada als een land met groote vooruitzichten, is dikwijls het onderwerp der pers, zoowel in de Vereenigde Staten als in Canada geweest. Sommige schrijvers van Amerikaansche bladen, met eene neiging voor levendige beschrijvingen, hebben „den Amerikaanschen inval" als eenige oorzaak der groote verandering voorgesteld. Dit is echter eene van hunne zijde vergeeflijke overdrijving. De stroom der Amerikaansche landverhuizers is zeer zeker een machtige factor in de ontwikkeling van het Westen geweest, doch het waren de Canadeesche regeerings-agentschappen en spoorwegmaatschappijen, welke, tot bevordering hunner groote plannen dien stroom uitgelokt, aangemoedigd en geleid hebben.

Hierdoor heeft Canada meer dan een kwart millioen kolonisten gekregen van de hoogste gemiddelde kracht, want zij bezitten bijna zonder uitzondering voldoend kapitaal om aan den gang te komen, iets wat in een land, waar het geld duur is en zeldzaam, van het hoogste belang moet geacht worden. Na verwant aan de Canadeezen, zoowel wat taal als wat politieke en sociale gebruiken betreft, worden zij even geleidelijk een deel der nieuwe maatschappij als bij gelijken waterstand de eene rivier in de andere vloeit.

Deze kolonisten brachten eene langdurige ervaring m prairieontginning mee en hebben door hun voorbeeld een grooten invloed op den landbouw uitgeoefend. Groote districten, welke door de Canadeezen waren opgegeven, zijn welvarend en bevolkt geworden, doordat de Amerikanen van het land, dat de eerste kolonisten als onvruchbaar beschouwden, groote oogsten wisten te halen. De grootste onderneming in het Westen bestond uit den aankoop van veertigduizend hectaren land van bovengenoemde soort door een Amerikaansch landsyndicaat, van de Canadeesche spoorwegMaatschappij en van de Regeering, tegen 4 tot 6 dollars W. B. IV, 1907. 15