is toegevoegd aan uw favorieten.

Wetenschappelijke bladen, 1907 (4e deel) [volgno 1]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

316

HET ONDERZOEK VAN DRINKWATER IN ONZEN TIJD.

De Amerikanen zijn allesverslindende lezers als geen ander volk op aarde. De man, die uit boot, trein of tram stapt, laat een hoop lectuur achter, die hij onderweg heeft doorgevlogen, maar niet der moeite waard acht om mee te nemen. In den regel staat die lectuur hooger dan het zondagsblad, dat men des Zondagsochtends aan de ontbijttafel vindt. En daar is het juist zijn zedelijk onschuldig karakter, dat het gevaarlijk maakt. Want ieder mag het immers lezen, maar daarbij overweegt men niet, dat men geen zestigtal bladzijden van alles door elkander lezen kan zonder een zoo sterk beroep op de hersenen, dat men na de lectuur vrij wel versuft is en nog alleen in staat om te zitten wippen, rooken en drinken. En zoo wordt de rustdag, die een dag van gezonde ontspanning zijn moest voor de zenuwen, die in de werkdagen soms tot het uiterste gespannen waren, het tegendeel daarvan.

Van een der New-Yorksche zondagsbladen worden 245000 stuks verkocht; een ander uitgever geeft met bewonderenswaardige nauwkeurigheid een cijfer van 436830 op; een derde beweert eene oplage van 800000 exemplaren te hebben.... genoeg om te kunnen aannemen, dat millioenen Amerikanen zoowel in de meest afgelegen hoeven als in de kleinere en grootere steden zich op den rustdag chronisch ongeschikt maken om van dien rustdag wezenlijk partij te trekken. Zou het wel overdreven zijn, hierbij van oen zonde tegen de hygiëne te spreken en het tegenwoordig zondagsblad een nationaal gevaar te noemen? -g

Het onderzoek van drinkwater in onzen tijd

Onder bovengesteld en titel kwam in het vorig nummer van dit tijdschrift, bladz. 144 e. v., eene Korte medecleeling voor, waarin o. a. de methode van den heer Eykmann besproken werd.

Men vestigt onze aandacht op het feit, dat de vermelde naam in het door ons overgenomen artikel der Umschau onjuist gespeld was, vermits daarmede de Utrechtsche hoogleeraar Dr. C. Eykman bedoeld moest zijn.

Het is ons te aangenamer deze fout te kunnen herstellen, omdat we daarbij tevens eene lacune in het artikel kunnen aanvullen door de aandacht onzer lezers er op te vestigen, dat de wetenschap deze nuttige vinding aan een Nederlandschen geleerde te danken heeft.

Aan cle ons geworden mededeeling ontleenen we verder, dat de vermelde methode het eerst beschreven werd in het Ned. Tijdschrift