is toegevoegd aan uw favorieten.

Wetenschappelijke bladen, 1907 (4e deel) [volgno 1]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

338

DE GEVAREN DER RÖNTGENSTRALEN.

wij aan de natuur ontrukt en tot heil der menschheid aangewend hebben; maar het lijden van hen, die als offers der Röntgenstralen vallen, is bijzonder pijnlijk, om niet te zeggen tragisch. Tn den aanvang kwam het dikwijls voor, dat door ongewoonte bij onderzoekingen en ook bij therapeutische toepassingen brandwonden veroorzaakt werden, terwijl ook niet zelden de natuurkundige, de ingenieur of de arts, ten gevolge van de hun onbekende eigenschappen der stralen ernstig verwond werden.

Een natuurlijk gevolg daarvan was, dat er zich vele stemmen verhieven, die, de gevaren der Röntgenstralen overdrijvende, tegen de toepassing daarvan als geneesmiddel waarschuwden; zelfs was een paar jaar geleden nog een zekere zenuwachtigheid op dit punt waar te nemen, en wel als natuurlijk gevolg van een proces naar aanleiding van een eisch tot schadevergoeding, dat door alle couranten in Europa besproken werd en waarbij de werkelijke gevaren der behandeling tot in het bespottelijke overdreven werden. Nog kort geleden is een onzer verdienstelijkste en beroemdste beoefenaren der Röntgen-therapie te Weenen tot betaling van een zeer groote som, 30000 kronen, als schadevergoeding veroordeeld; naar het ons voorkomt ten onrechte. Omtrent den verderen loop van dit proces, dat in hooger beroep nader behandeld zal worden, is men natuurlijk in het kamp der Röntgenologen zeer in spanning.

En hoe is het nu in werkelijkheid met het gevaarlijke dezer stralen gesteld? Waarin is dat gevaar gelegen? Bestaat het inderdaad en, zoo ja, is het dan zóó groot, dat men, zoo als sommigen willen, om die reden de toepassing van dit middel geheel achterwege laten, of althans beperken moet? Het besluit, waartoe mijn onderzoek in deze mij geleid heeft, is het volgende: bij de toepassing dezer methode, met het doel een juiste diagnose te verkrijgen, bestaat in de handen van een ervaren arts voor den patiënt niet het minste gevaar. Ook bij de therapeutische behandeling, bij de bestraling van huidziekten, is er in verreweg de groote meerderheid der gevallen weinig of geen gevaar. In allen geval is dat gevaar oneindig veel kleiner dan bij schijnbaar onschadelijke operatiën. Er blijft dus alleen ter beschouwing