is toegevoegd aan uw favorieten.

Wetenschappelijke bladen, 1907 (4e deel) [volgno 1]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

chineesche architectuur.

369

te smeeken, is van mystieken aard. Het schijnt ondenkbaar, dat men de pantheïstische wereldbeschouwing van het Chineesche volk, door een gebouw krachtiger zou kunnen uitdrukken dan door het gladde witmarmeren terras, omgeven door de zuilengalerijen der honderdjarige woudreuzen en overdekt door het wolkeloos-blauwe hemelgewelf; als 't ware een tempel, niet door handen gemaakt,

De Tempel der Aarde.

Weliswaar is er slechts één Heiligdom des Hemels, maar toch zijn ook in de overige gebouwen voor den eeredienst altijd de idealen van het volk zichtbaar.

Tegenover den tempel des Hemels strekt zich het Heiligdom der Aarde uit. Op het eerste gezicht zien wij ook hier niets als eenige yamen. De muren zijn rood als die van elk keizerlijk gebouw, het dak is ook van groen email. Doch dit is bijzaak. Onze aandacht wordt geconcentreerd op een groen akkerland, waarin de keizer jaarlijks de eerste voren ploegt. Daarmee bewijst hij aan de aarde den haar toekomenden eerbied. Hij smeekt voor zijn rijk van den geest der aarde den zegen voor het gedijen af. Om dit akkerland, met boomen tot achtergrond, zijn gebouwen die voor den landbouw noodig of nuttig zijn, benevens pompen, troggen, zonnewijzers en dergelijke, ieder öp zichzelf een meesterstukje in zijn soort.

Het karakteristieke van de Chineesche bedehuizen in het algemeen, het zij dan aan Boeddha, Lao-tse of Mahommed gewijd, is hun overeenkomst met den yamen en hun omgeving door tuinen. Het beste voorbeeld hiervoor zijn de gewone bedehuizen in de steden. De verschillende stadskwartieren van Peking hebben daarvan een overvloed, en gewoonlijk gelijken zij precies op elkaar. Het dak van die, welke aan Confucius gewijd zijn, bestaat, evenals bij de keizerlijke paleizen, uit goud-geel geëmailleerde tegels; de muren zijn, ook zooals bij de keizerlijke paleizen, rood geschilderd ; rood zijn ook de met koperen spijkers beslagen poorten.

Marmeren of fayence-figuren dienen ter versiering, en deze beeldhouwwerken zijn voorstellingen van keizerlijke W. B. IV 1907. 24