is toegevoegd aan uw favorieten.

Wetenschappelijke bladen, 1907 (4e deel) [volgno 1]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

YILDIZ-KIOSK.

431

hij volstrekt niet kieskeurig: leger-leveranties, nijverheidsconcessies, benoemingen, toekenning van ridderordes, leeningen, conversies, — dat alles is van zijn gading. In den allerlaatsten tijd moet hij wonderbaarlijke vizioenen van gevaar hebben gehad, en zijn vertrouwen op de Ottomannische Bank hebben verloren. Wat zou hij duchten, wat voorzien? Doctor Bergmann was op de hoogte; maar die goede man is dood. Ook andere Duitschers moeten er het fijne van weten; maar kom er maar eens achter! Men is zoo voorzichtig in Berlijn!

Ik heb daar zoo even uw naam genoemd, Raghib! Eilieve, kom eens hier! Laat ik eens zien, of ge nog altijd dezelfde Hercules-arm en, dezelfde knuisten, dezelfde pruik, dezelfde vermetelheid bezit. Uw doofheid, zegt men, is verergerd; maar ik ben zoo vrij, dat niet te gelooven. Ik weet, dat ge zeer goed kunt hooren, als uw belang dat meebrengt. Ook zegt men, dat uw invloed merkbaar verminderd is, sedert ge dien van Izzet lijdelijk hebt laten vermeerderen; maar ge blijft in ieder geval Nommer Een onder de jockeys van Yildiz, als het aankomt op het gaan strijken met den eersten prijs. Ik zal hier het een en ander laten volgen, dat ik in mijn aanteekenboek over u heb geschreven; en ik noodig u uit tot tegenspraak, als ge er kans toe ziet.

Onder uw veelsoortige en voordeelige bezigheden behoort die van rechter van instructie ten behoeve van den Grooten Heer. Dit feit brengt er mij toe, om, als ware ik een voorzittend rechter, u in 't verhoor te nemen. Ge zijt in Griekenland geboren: niet waar ? Ge zijt de jongste van vier broeders, die met vier zusters getrouwd zijn : voorwaar een zeldzaamheid. Uw vader was een graanhandelaar. Nadat gij aan het Lyceum van Galata gestudeerd hadt, zijt ge op een wonderbaarlijke manier kamerheer geworden. [Iw kennis van de Turksche taal is zeer gebrekkig, die van het Nieuw Grieksch wat beter; en ge verstaat vrij goed Fransch. Vóór het jaar '85 waren er maar enkele ingewijden, die uw toekomstige loopbaan konden voorzien, of liever de mogelijkheid van zoo iets gissen. Hoe gij in en na het bewuste