is toegevoegd aan uw favorieten.
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden een beetje conisch gesneden en bij het verder opmetselen buigt het papier zijdelings uit, komt derhalve het metselwerk niet overal tegen het balkeinde, en kan daardoor de lucht bij het balkeinde komen, waardoor de nu soms reeds spoedig intredende verweering der balken wordt voorkomen.

RIJDENDE, MET DE HAND BEDIENBARE

BETONMENGMACHINE.

Deze mengmachine voor beton, kalk etc, is bijzonder geëigend voor kleinere werkjes, waar een mechanische mengmachine menigmaal te veel aan transport- en opstellingskosten zou vorderen. De mengbak heeft een diameter van 80 c.M. en is 52 c.M. diep en is op een eenvoudig wagentje gemonteerd. In normalen stand maakt de bodem een hoek van 50 graden met den grond en is draaibaar om een top, waarbij de bak voor het beter dragen van het gewicht der beton en om te groote wrijving in den top te voorkomen, bovendien op een tweetal rollen loopt. Aan den rand van den bak bevinden zich eenige spaken, waarmede het geheel gedraaid kan worden, en waardoor de beton innig gemengd wordt, waartoe ook de zich in den bak bevindende armen medewerken. Door het overeind zetten van het wagentje wordt de bak in kruiwagens of anderszins ontledigd.

WEEKSTATEN

VAN 20 NOVEMBER TOT 3 DECEMBER.

Een Walkürenrit in de Hollandsche mist! Op verchroomde eenheidsstokpaarden rennen zwermen magere correspondenten en medewerkers van diverse couranten en tijdschriften over de regenzwangere wolken. „Nieuwe zakelijkheid" staat op hun petten, hun gummi jassen druipen, het water kletst tegen hun kaalgeschoren gezichten en hoornen brillen, hun voeten liggen verstijfd in de feilloos-glimmende overschoenen, zij rillen en klappertanden in den storm en door de keelspleet van hun kragen, die hoog opstaan tot over 'hun witte en blauwe neuzen, schreeuwen zij naar omlaag: bouwt huizen, huizen van glas! glas! glas!!

In een onzer kleine gemeenten is een nieuw raadhuis verrezen en dezer dagen met gebruikelijke plechtigheid betrokken. Wij zagen er een afbeelding van en lezen omtrent de opening: „Als bewijs van waardeering en erkentelijkheid en tevens als herinnering aan dezen dag biedt de burgemeester den architect namens het gemeentebestuur een paar standaardwerken aan op het gebied der architectuur." Helaas te laat.

„De Telegraaf" is schijnbaar nogal ingenomen met de eerste Amsterdamsche wolkenkrabber, welke haar voltooiing nadert. In diverse artikelen wordt gewezen op het voordeel van veel licht en lucht en van veel lucht en licht. Het eeuwige, afgezaagde liedje. Naast andere gezelligheden verhaalt een verslaggever, die zich Woensdag 1.1. omhoog heeft laten hijsehen, dat men in de mooiste afdeelingen vanaf z'n ontbijttafel de Noordwijksche duinen zal kunnen zien en vanuit z'n bed de dom van Utrecht. Hij vertelt echter ook van ongezelligheden, zoo b.v. dat het boven aardig stormt aan alle kanten, waaruit wij concludeeren dat het meestendaagsch wel zal geraden zijn de vensters gesloten te houden. Zulks in verband met het voordeel van veel lucht enz

DE DAGELIJKSOHE OPZICHTER.

RIJDENDE, MET DE HAND BEDIENBARE BETONMENGMACHINE.

Het materiaal voor den werkmanenden kunstenaar beiden

P. C. SMIT & Co. - KEIZERSGRACHT 194 - AMSTERDAM.

144