is toegevoegd aan uw favorieten.

Het R.K. bouwblad; officieel orgaan der Algem[eene] Katholieke Kunstenaarsvereeniging jrg 3, 1932, no 14, 11-02-1932

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TECHNISCH NIEUWS

EEN NIEUWE GLASBOUWSTEEN.

De hierboven afgebeelde .brique Huré" bestaat uit een holle betonsteen, waarin aan twee tegenoverliggende zijden een wit of gekleurd glas is bevestigd. De bevestiging geschiedt door middel van een zeer plastische hitmassa, waardoor breken door temperatuurschommelingen vermeden wordt. Onnoodig te zeggen dat de doorlating van het licht bij dezen glasbouwsteen veel grooter is dan bij de tot nu toe gebruikte gegoten steenen, waarbij de glasmassa veel dikker en onregelmatiger van vorm is. Behalve den afgebeelden vierkanten vorm, worden ook drie-, zes- en achtkantige steenen geleverd.

GEBREKEN BIJ SCHOORSTEENEN.

Men hoort nog al eens klagen over het rooken of niet trekken van schoorsteenen. Veelal is de oorzaak dan te vinden in buiten het gebouw gelegen toevallige omstandigheden, als de aanwezigheid van hooge gebouwen, boomen etc. Dikwerf kan dan verbetering worden aangebracht, door het verlengen van den schoorsteen boven het dak en het plaatsen van een z.g. „gek op den schoorsteen. Deze gevallen zijn gewoonlijk gemakkelijk te onderkennen, omdat zij meestal slechts bij een bepaalde windrichting optreden.

Veelal is de oorzaak echter te zoeken in een verkeerde constructie der schoorsteenen binnenshuis. Zoo vertoonen afb. 1 en 2 de fout, dat men voor 2 resp. 3 schoorsteenen slechts één schoonmaakinrichting aan de onderzijde heeft aangebracht. De schoorsteenen staan dan noodzakelijkerwijze met elkaar in verbinding en indien nu slechts een enkele schoorsteen in gebruik is, ontstaan allerlei luchtstroomen en warrelingen, welke het goede trekken tegenwerken of zelfs geheel verhinderen. Afbeelding 3 toont een geval, waarbij op een hooger punt een tweetal schoorsteenen en een luchtkanaal tot een enkel kanaal worden vereenigd.

Frq.1 F.-3.2

Ook hier treden luchtwervelingen op, welke het goede trekken van de schoorsteenen verhinderen. Afb. 4 toont een afbeelding van een tweetal gescheiden schoorsteenen, waarbij door onnauwkeurig metselen een verbinding tusschen de beide rookkanalen is ontstaan. Ook hier slecht trekken. Dit nogal eens voorkomende geval is te onderkennen, wanneer men één schoorsteen in gebruik heeft en de andere schoorsteen aan de bovenzijde volkomen afsluit. Dan zal bij deze fout dadelijk een groote verbetering in den trek van den schoorsteen ontstaan.

Fig. 5 toont tenslotte een geval van een door den kanaalwand heengebrachte ijzeren schoorsteenpijp, welke te ver is doorgevoerd. Deze schoorsteen zal in 't begin goed trekken, maar

222