is toegevoegd aan uw favorieten.

Het R.K. bouwblad; officieel orgaan der Algem[eene] Katholieke Kunstenaarsvereeniging jrg 3, 1932, no 18, 07-04-1932

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

omdat op de meeste eilanden nog geen kerkje is en overigens zeer groote armoede heerscht.

Gegevens voor de hierbij gevoegde ontwerpen werden verstrekt door P. Dom. Carlos Verbeke O.S.B., die — het zij hier met eere vermeld — reeds menig kerkje onder zijn leiding heeft doen opbouwen of herstellen. Eertijds werd in deze streken volstaan met het bouwen van geheel houten kerkjes e.a. De geweldige orkanen die, zooals bekend, nog veel om deze eilanden voorkomen, hebben veel van dezen houtbouw weggevaagd of onbruikbaar gemaakt. Om deze redenen is men genoodzaakt er te bouwen met solieder materiaal. Sedert eenige jaren worden er de baksteen en de dakpan vervaardigd onder leiding der Paters en zoo noodig op de plaats zelve waar het bouwwerk zal verrijzen. De steen- en rotsachtige bodems bieden bovendien nog natuursteen en wel in die mate, dat men gemakkelijk in geheel natuursteen zou kunnen bouwen, ware het niet dat het transport en dikwijls het gemis aan vol¬

doende geschoolde werkkrachten dit financieel onmogelijk maakten.

De twee hierbij afgebeelde kerkjes, welke op verschillende van deze eilanden zullen worden gebouwd, zijn daarom ook gedacht uit te voeren in baksteen, met toepassing van natuursteen, waar zulks het meest gewenscht voorkwam. De afmetingen der kerkruimten varieeren in een breedte van 8 tot 9 Meter en hunne lengte van 10 tot 15 M. Gezien het getal geloovigen wat in de gelegenheid is ter kerke te komen, zijn deze kerkjes voldoende groot. Het presbyterium met altaar is bij elk kerkje op een afzonderlijke manier tot stand gekomen. Naast het presbyterium is een nevenruimte welke bedoeld is als zang-gelegenheid, voor leeken of Eerw. Zusters, welke laatsten het tevens als oratorium kunnen gebruiken. Met het tevens verschillend projecteeren der sacristie is verkregen dat deze kerkjes, waartoe de eischen nagenoeg dezelfde waren, eenige verscheidenheid toonen. Alle ruimten zijn overdekt met zware hou-

MISSIEKERK OP TRINIDAD.

Buitenaanzicht van Plan A.

281