is toegevoegd aan uw favorieten.

Wetenschappelijke bladen, 1910 (1e deel) [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GLADSTONE EN DE POLITIEKE CEISIS VAN 1909 IN (jEOOT-EEIïTANJE.1

In een tijd waarin eene quaestie behandeld wordt, waarvan de oplossing, die van groot belang is voor de toekomst onzer natie, verkregen moet worden door eene grondige studie van onze ongeschreven constitutie en door toepassing van onbekrompen en ver ziende staatsmanswijsheid, denkt men onwillekeurig terug aan den grooten man die èn door zijne kennis dier constitutie èn door staatsmanswijsheid uitmuntte en vraagt men zich af wat, indien hij nog leefde, zijn gevoelen omtrent de hangende quaestiën zijn zou.

Die vraag behoeft men niet te vergeefs te stellen, want als men Gladstone's geschriften en woorden met zorg raadpleegt, vindt men daarin het gezochte antwoord.

Ook hij stond herhaaldelijk voor vraagstukken even ernstig en saamgesteld als het thans behandelde en sloeg er zich meermalen door, door stoutheid, breedheid van opvatting en goed gekozen financieele maatregelen, die het vrije ruilverkeer tot middel maakten om de nationale welvaart te vermeerderen.

Hij moest bittere en rustelooze critiek, critiek zelfs van zijn eigen ambtgenooten, bestrijden en er de ongegrondheid van aantoonen; hij moest tegenstanders overwinnen, wier

1) Naar een artikel van Sir Francis Allston Ghanning in de Nineteenth Century van December jl. (De noten zijn van den vertaler).