is toegevoegd aan uw favorieten.

Wetenschappelijke bladen, 1910 (1e deel) [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

48

HET HEDENDAAGSCHE RUSSISCHE SCHRIKBEWIND.

van de gevangenen verbrand en bet vel van hun voeten weggegeeseld. In Nowi Marghilan werd een gevangene petroleum over den rug gegoten en aangestoken, een tweede stopte men fijn gesneden paardenhaar in inwendige organen. In Kazan werden de gewone misdadigers aangezet, de //politieke" gevangen vrouwen lichamelijk en zedelijk te beleedigen. Zij zouden van den plaatsvervangenden directeur en van den hoofd-inspecteur belooning ontvangen, als zij de vrouwen verkrachtten. In Riga werden van een gevangene alle hoofd- en baardharen uitgetrokken, verscheiden ribben gebroken en het hoofd zoo mishandeld, dat hij niet meer te herkennen was. Een ander werden de nagels van de teenen uitgetrokken, en zekere organen zoo gekwetst, dat inwendige bloedingen er het gevolg van waren. In Lodz werden de gevangenen dagen lang gefolterd en gegeeseld, tot hun vleesch letterlijk aan flarden er bij neer hing. Toen sprongen de pijnigers hun slachtoffers van stoelen af op het lichaam, „verdraaiden" met geweld hun hoofd, trokken hun haren uit en braken hun tanden stuk. Anderen trok men de tanden uit, kneep hun hoofd in een schroef of wreef men zout in de wonden. In Warschau werden aangeklaagden zoo lang gemarteld, tot zij een moord bekenden, dien zij in 't geheel niet bedreven hadden.

Genoeg voorbeelden ! Ik moest uit Kropotkins overvloedig bewijsmateriaal zoovele bijzonderheden op den voorgrond plaatsen, om te toonen, dat het hier een systeem betreft. Kropotkin heeft gelijk, als hij zegt: men zou aan den vooruitgang der menschheid kunnen twijfelen, als men van zulke schanddaden hoort!

Men kan, zegt Kropotkin, naar waarheid beweren, dat deze vervolgingen niet anders zijn dan de wraak der bureaucratie voor al hetgeen in de korte maanden van den parlementairen regeeringsvorm omtrent haar wanbestuur werd gezegd. De processen hoopen zich zóó op in aantal, dat men vreezen moet, dat, als het zoo door moet gaan, alle liberale mannen in Rusland, boe gematigd ook hun meeningen mogen zijn, op de rij af voor krijgsraden en andere buitengewone rechtbanken zullen worden gedaagd.

Het zou onjuist zijn, te meenen, dat de Tsaar onschul-