is toegevoegd aan uw favorieten.

Wetenschappelijke bladen, 1910 (1e deel) [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MET MISS H1TCHENEK.

55

van een zeer leelijken roman : Zastrozzi, aangenomen door een voorbeeldeloozen uitgever, die hem zelfs nog 40 pond honorarium gaf.

Ofschoon op het titelblad slechts de drie initialen P. B. S. vermeld stonden, schijnt hij toch een medewerkster voor dezen roman te hebben gehad: zijn nichtje Harriet Grove. Wel is waar was ze op het gebied der kunst even groen als hij zelf, maar daar stond tegenover dat ze mooi was als een engel.

Te Eton was ze misschien al het voorwerp zijner droomen geweest, te Field Place vond hij haar terug en kreeg haar innig lief in de vacantie die zijn intrede aan cle universiteit vooraf ging.

Van toen af was hij in afwachting van de Antigone die. hij misschien gedurende zijn geheele leven te vergeefs zocht en die hij, telkens als een vrouwelijke verschijning hem in beroering bracht, opnieuw meende gevonden te hebben. Tot hij een paar maanden vóór zijn dood schreef:

„Ieder onzer heeft in een vorig bestaan eene Antigone lief gehad en dit is de reden dat geen aardsche band hem ooit heelemaal bevredigt."

Niemand van de familie sprak het uit, maar iedereen wist dat Harriet met hem zou trouwen.

Naar lichaam en ziel opgefrischt door die maanden in den familiekring, droomend van literairen roem, met den eersten lach der liefde in zijn hart, kwam Shelley te Oxford.

Ook hier sloot hij zich niet bij anderen aan, maar hij vond toch één vriend: Thomas Jefferson Hogg. Aan hem hebben wij kostbare herinneringen uit Shelley's academietijd te danken, hoe kort die tijd dan ook duurde.

De studenten werkten zich te Oxford niet dood en de professoren evenmin.

De eenige colleges die gevolgd werden, waren die in theologie, geometrie en vader!anclsche geschiedenis — een vaderlandsche geschiedenis zeer gekleurd en verminkt, om niet uit den toon te vallen op een universiteit die de bloem der aristocratie en der rijke Britsche burgerij opnam, in een tijd waarin de echo der Fransche revolutie in Engeland natrilde en een sterke reactionaire strooming te weeg bracht.