is toegevoegd aan uw favorieten.

Wetenschappelijke bladen, 1910 (1e deel) [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET BEGIN VAN TAF'f's PRESIDENTSCHAP.

79

op de noodzakelijkheid van wetgevende bepalingen om het uitvoerend gezag der Unie in staat te stellen de bij tractaat gewaarborgde rechten van vreemdelingen en immigranten te beschermen, vermits, zooals te San Francisco duidelijk gebleken is, deze rechten op dit oogenblik bedreigd worden door eigenmachtige handelingen van eiken staat of van elke stad, die verkiest er geen rekening mede te houden en cle regeering der Unie thans over geen ander middel beschikt dan over ruw geweld dat tot een burgeroorlog zou kunnen leiden, om eenigen staat of stad tot het eerbiedigen van gesloten tractaten te dwingen.

In alle zaken, die overeenkomsten van Amerika tot andere mogendheden betreffen, kunnen op dit oogenblik de verschillende Staten een grooter invloed uitoefenen dan cle Unie, en Taft's voorstel om een einde te maken aan een toestand die schadelijk is voor het crediet van het land in het buitenland, zal, hoezeer een eisch van recht en een voorwaarde voor vooruitgang, op verschillende constitutioneele bezwaren stuiten.

De derde opmerking in de boodschap, die min of meer buiten de grenzen van Roosevelt's plannen lag, betrof het moeielijke vraagstuk van de benoeming van negers tot ambten, en deze opmerking is zoo teekenend voor den man Taft en voor zijne wijze van aanpakken van politieke quaesties, dat we er een oogenblik langer bij willen stilstaan.

In de Zuidelijke Staten zijn verreweg de meeste blanken Democraat, terwijl de negers ongeveer allen tot de Republikeinsche partij behooren. Taft zei nog slechts een jaar geleden tot Republikeinen uit het Zuiden, dat zij //niet veel anders vertegenwoordigden dan een hoop jagers naar baantjes bij de centrale regeering, welke voor mannen van zaken en mannen die in hunne omgeving iets beteekenen, weinig aantrekkelijk zijn." De partijkeuze van de twee rassen wordt nog steeds door den nu ongeveer een halve eeuw geleden secessie-oorlog bepaald, want de Republikeinen hebben op het slagveld de Zuidelijke Staten overwonnen en de negers uit hunne slavernij verlost; zij zijn verantwoordelijk voor al den jammer die van de plotselinge afschaffing der slavernij het gevolg geweest is. Het voortbestaan van deze hoe langer