is toegevoegd aan uw favorieten.

Wetenschappelijke bladen, 1910 (1e deel) [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EDWARD HENRY HARRIMAN.

131

te wagen, een derde van het geheele spoorwegnet der Vereenigde Staten in handen heeft weten te krijgen Na zich eerst, klaarblijkelijk zonder diep in de beurs te hebben getast van de Union Pacific te hebben meester gemaakt, gaven zij eenvoudig nieuwe aandeelen uit en kochten met de opbrengst daarvan groote hoeveelheden aandeelen in andere spoorwegmaatschappijen. In 1 898 nam Harriman het bestuur van de Union Pacific op zich, en in 1899 verkocht hij voor twee-en-dertig millioen dollars aandeelen, voor welk gelei hij de Oregon Bailroad and Navigation Company en de Oregon Short line kocht, waarmede hij zijn net tot aan de Westkust uitbreidde. In 1901 begon de groote uitbreiding yan het Harriman-net, toen de Union Pacific en de Oregon Short line door verkoop van obligaties, honderd vijf-en-veertig millioen dollars wisten in handen te krijgen. De directeuren stelden dit aanzienlijke bedrag ter beschikking van Harriman om daarmede de wegen te verbeteren. Hij gebruikte het eenvoudig om van twee belangrijke lijnen, de Southern- en North-Pacific, zoo vele aandeelen te koopen, dat hij er de lakens kon uitgeven. .

Alles wat sedert 1901 in het Hamman-net gebeurd is, kan rechtstreeks tot de uitgifte van deze obligatie-leening terug gebracht worden. De aankoop van de noodige aandeelen van de Southern Pacific kostte ongeveer vijftig, die van de Northern omstreeks zeven-en-tachtig millioen dollars. De eerste maakt na een deel uit van het Union Pacific-net maar de laatste niet. Wijl Harriman gedwongen werd de Northern los te laten, deed hij zijn invloed gelden op de Atlantische zeehavens.

Zijn jongste overwinningen maakten de grootste mislukking en teleurstelling van zijn leven weder goed. Sherman's Anti-Trustwet, waarvan het doel is een eind te maken aan eiken vorm van monopolie, heeft werkelijk den toenemenden invloed van Harriman op alle spoorwegen gestuit. Ware de Inion Pacific eigenaar geworden van de Northern Pacific, zoo zou Harriman ongetwijfeld in korten tijd iederen meter spoorweg naar de Westkust, van Mexico af tot Canada toe, beheerscht hebben. Door het beheer van de N. Pacific, de S. Pacific en de Union Pacific zou hij zich onvermijdelijk