is toegevoegd aan uw favorieten.

Wetenschappelijke bladen, 1910 (1e deel) [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BESTAAN ER TRANS-NEPTUNISCHE PLANETEN?

153

u + i„,»n vtti den zijdeworm, dat slechts weigrootste beteekenis yoor het levenr^d2nLchter chijnendewaarnige weken duurt. den invloed van

nemmgen omtrent *\*™^y^tlt-, die waarnemingen verschillend gekleurd heht wo dt Y~^^ ;it „odat de invloed strekken zich over een tijdsverloop van zes aar > ^ van het toeval en van waarnemingsfouten u t het ie u verdwenen beschouwd kan worden ^^^Ll gen had Flarnmarion namelijk slechts IV» " ».. j,,,„lte<.en van cle teel. die onder den invloed ,» reed heb. *"JJ^°^23 19,87 kg. van die welke « v, el he. dnirter

kg „„ d,e ender I,™ -. >M» e ™ j';» meer dan » peree». gekweekt waren. Dit bedraagt een ovc „rqktük deze winst

ten gunste van het roode licht, en al mocht in dep^^.n zelfs tot op de helft verminderen, dan ^ten, te meer omdat een proef in het groot hier geenszins te verwerpen, zulk een proefneming met betrekkelijk weinig kosten gepaard zougaan.

Bestaan er Irans-Neptmisehe Planeten?'

Meer dan dertig jaren zijn verloopen sedertLeverner de uiterste planeet van ons zonnestelsel, Neptunus, ontdek te f - juister Ld - berekende. Die ontdekking behoort ongetwijfeld tot de grootste zegepralen van den menschehjken geest; storingen in de beweging van e^ neet Uranus hadden bij sterrenkundigen het vermoeden^gewekt, dat buiten hare loopbaan zich een hemelhchaam bewoo^dat door zijn aantrekking invloed uitoefende op de beweging der planeet en tegelijkertijd mochten twee geleerden, Leverner en^ slagen de juistheid van dat vermoeden te bewijzen; deP^£" Neptunus genoemd, werd aan den heme1 gevonden juist op de plaats door Leverrier berekend. Toch is het met ons plan m d tartikel de geschiedenis van de ontdekking dier planeet, die reeds ^ NJ besproken is, te herhalen; zooals wij opmerkten zijn sedert aie groots he ontaekking reeds vele jaren verloopen en in ^V»0^^^ langzamerhand de overtuiging gevestigd, dat buiten de loopbaan van

1) Otto Hoffmann, Promeiheus 11 Aug.