is toegevoegd aan uw favorieten.

Wetenschappelijke bladen, 1910 (1e deel) [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CESARE LOMBROSO.

165

den misdadiger zou kennen, opdat men niet straffen zou uitspreken over een misdadiger, die misschien slechts een lijder aan toevallen was, of vertegenwoordiger van een atavistisch weer opnieuw optredend type van mensch, waaraan de menschelijke maatschappij op haar tegenwoordigen trap van ontwikkeling reeds lang ontgroeid was. Lombroso stichtte een afzonderlijk tijdschrift, het ,,Archivio di „psickiatria, scienze penale ed antropologia criminale", om alle vragen, welke tot de krimineele anthropologie behooren, wetenschappelijk te behandelen. Om het „Jrckivio'i vormde zich een groep van een groot aantal bekende onderzoekers, zoodat zijn omvang eerst tot vijfhonderd, daarna tot zevenhonderd bladzijden druks per jaar klom. Zijne voornaamste medewerkers waren Enrico Ferri, Guglielmo Ferrero, met wien hij gemeenschappelijk het werk over de Misdadigster geschreven heeft, iSig/iele, Kurella, Garofalo, Sergi, Ottolenghi. In weinig jaren werden onder Lombroso's leiding 54000 waanzinnigen, misdadigers en normale menschen onderzocht; 200 daarvan werden in afzonderlijke monographieën behandeld, over 344 verschenen oorspronkelijke verhandelingen, en over 39 afzonderlijke werken! Welk een arbeid werd tot stand gebracht, om de krimineele anthropologie in de wereld binnen te leiden ! Lombroso ondervond ontzaggelijken tegenstand; de ,/nieuwe Italiaansche kriminalistenschool" moest van zich afbijten! Hij weerde zich dapper, en schreef o.a. //Die beoordeelaars, welke onze —naar hunne meening — al te nauwkeurige studie van het lichamelijk leven der misdadigers en der moreel waanzinnigen, van hun secreties, neuzen, gezichtsvelden, haren, enz. bespotten, zullen wij in 't geheel niet beantwoorden. Dit punt van aanklacht kan ons in 't geheel niet treffen en valt op de aanklagers zelf terug; het doet denken aan het gekef der oude doktoren tegen de auskultatie, de perkussie en de aanwending van den thermometer." De studiën van de nieuwe school strekten zich uit over alle denkbare dingen, die met den misdadiger te maken hadden, vooral ook b.v. over de tatoeêering.

Lombroso heeft een werk van over de driehonderd bladzijden uitgegeven over de van misdadigers afkomstige inschrif-