is toegevoegd aan uw favorieten.

Wetenschappelijke bladen, 1910 (1e deel) [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ENGELAND EN DE UITBREIDING DER DUITSCHE VLOOT.1

De geheele wereld is onder den indruk van den naijver tusschen Engeland en Duitschland als gevolg van de uitbreiding der Duitsche vloot. Bij cle geringste verandering in den politieken toestand verschijnt het dreigend spook van een oorlog tusschen deze beide mogendheden met cle daaruit voortvloeiende algemeene beroering'.

Bij den algemeenen, diepgevoelden wensch, dit onheil voor de geheele beschaafde wereld en vooral voor Europa — in tegenstelling met Amerika en de gele rassen — af te wenden, is het zeer verklaarbaar, dat getracht wordt de oorzaken dezer verdeeldheid op te sporen. Voor velen die op de bloedverwantschap van beide volken, hun zelfden aanleg, de vele hen verbindende sympathieën en op de vroegere, eeuwen durende vriendschap letten, schijnt deze tweedracht onverklaarbaar, ja onnatuurlijk.

De redenen voor Engelands naijver op Duitschland zijn echter helaas! veel minder vaag dan voor eene gemakkelijke bijlegging wenschelijk wezen zou. De hoofdoorzaak is ontegenzeggelijk de sedert de regeering van koningin Elisabeth tot staatsdogma geworden overtuiging der Engelschen dat hun alleen de onbeperkte heerschappij ter zee en daar-

1) Deutsche Revue van December j. 1.