is toegevoegd aan uw favorieten.

Wetenschappelijke bladen, 1910 (1e deel) [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3] 2

PETROLETJMLEIDING DOOK DE LANDENGTE VAN PANAMA,

mogelijkheid bestaat dus, dat bij de behandeling van deze ziekten het tegengif eene rol zal kunnen spelen. Overigens bestaat het gevaar, dat het tegengif' zal worden gebruikt om bij wedstrijden de mededingers tijdelijk tot eene langdurige krachtsinspanning in staat te stellen, met het grootere gevaar van nadeelige gevolgen.

Daar de vermelde omgezette stoffen zuur reageeren, kunnen alcaliën b.v. dubbel koolzure soda, nuttig zijn ter bestrijding van vermoeidheid. Daar spieren suiker verbruiken, moet suiker het beste voedsel zijn om de gevolgen van vermoeidheid te bestrijden. Omtrent opwekkende middelen, alcohol, koffie, cocaïne, enz. zou men moeten nagaan, welken invloed zij bebben op de omgezette glucose, om daaruit af te leiden of ze al dan niet aanbevelenswaardig zijn. Van alcohol, dat tijdelijk tot grootere krachtsinspanning in staat stelt, weet men dat het alleen op de eindplaten der zenuwen werkt. Als deze met curare ongevoelig gemaakt waren, werkte de alcohol niet meer. Hierdoor is alcohol als een schadelijk opwekkingsmiddel veroordeeld Omtrent de andere middelen schijnt men nog in het onzekere te verkeeren. Aanbevelen kan men tot dusver nog geen van hen. B.

Petroleumleiding door de landengte van Panama.

In Promeiheus van 6 October 1909 vinden wij het volgende omtrent een petroleumbuis door de landengte van Panama:

In de Vereenigde Staten gebruikt men voor het vervoer van petroleum zooveel mogelijk buizen, zoogenaamde Dpipe linesn, waarin de olie van de pla'its, waar zij uit den grond komt naar de plaats van bestemming gepompt wordt. Deze buizen hebben niet zelden een lengte van vele honderden kilometers, terwijl de totale lengte van de leidingen in Amerika tegenwoordig 83000 Engelsche mijlen, d.i. meer dan 130000 kilometer bedraagt; in eikaars verlengde geplaatst zouden deze buizen driemaal den omtrek van den aequator omspannen.

Hoogst merkwaardig wegens haar geographische ligging is een buisleiding voor petroleum, eveneens door een Amerikaansche maatschappij, de »Union Oü Company of Galiforniaa aangelegd, die de landengte van Panama doorsnijdt; zij is de eenige buisleiding die tot nog toe de beide groote wereldzeeën verbindt, en tevens de eerste groote »pipe linez, die onder de keerkringen tot stand gekomen is.