is toegevoegd aan uw favorieten.

Het R.K. bouwblad; officieel orgaan der Algem[eene] Katholieke Kunstenaarsvereeniging jrg 3, 1932, no 25, 14-07-1932

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TWEEËRLEI WAARDEERING

IN „SINT BAVO" (nummer van 28 Mei 1932) wordt aan" de plannen van arch. A. J. Kropholler voor den wederopbouw van de Regale Abdij te Egmond een kroniekstukje gewijd, waaraan wij het volgende ontleenen:

„Bij het zien van de afbeeldingen is onze eerste gedachte: hè, net een oude abdij". Schrijv. haalt het slot aan van Kropholler's artikel (nr. 21 van het R. K. Bouwblad, 3de jaargang) waarin het luidt: „Het is mijn overtuiging, dat het verwerpen, of althans niet voortzetten, van den gedegen bouwtrant die vóór de Renaissance hier inheemsen was, onnoodig, daar men de moderne eischen zeer goed in deze stijlopvatting kan verwezenlijken", — en gaat dan verder: „Hier spreekt een meester, en zou iemand, die minder is nog dan een van 's meesters leerlingen maar moeten zwijgen. Toch gelooven we te mogen zeggen, dat het onze overtuiging is, dat dit gebouw, in dezen vóórRenaissance stijl, in later eeuwen dit aan de menschen zal zeggen, dat deze eeuw er geen stijl op na hield, en dat ook de Architect van de Abdij niet in staat was,

een gebouw te ontwerpen in een nieuweren stijl, die óók wat aan de latere eeuwen te zeggen heeft. Is er niet een zekere armoe in gelegen, om voor den bouwtrant van zulk een grandioos bouwwerk te moeten teruggrijpen naar den tijd van vóór de Renaissance. Want al wordt bij de uitvoering aan nieuwe toepassingen gedacht, dat is dan ook alleen maar de uitvoering. Maar het wordt een gebouw, dat volgens den stijl geklassificeerd moet worden zooveel eeuwen terug. Daar zit toch ook iets jammers in.

Is onze tijd dan zóó stijlloos, dat zelfs de paters Benedictijnen, die cultuurmannen, er genoegen mee moeten nemen, dat een aloude stijl weer wordt opgerakeld voor hun nieuwe abdij?

We zijn toch nog niet aan het eind der „stijlen ! Waarom zou een geniaal man voor den bouw van zulk een werk als deze Abdij is, niet een geheel eigen nieuwen stijl daarvoor kunnen ontwerpen? Of zijn dergelijke genieën in Nederland of daarbuiten niet te vinden?

Per slot is natuurlijk het oude goede beter dan het moderne ongenietbare andere."

Naar aanleiding van bovenstaand oordeel maakte de Architekt onmiddellijk dit NIEUW ONTWERP VOOR

DE ABDIJ TE EGMOND.

388