is toegevoegd aan uw favorieten.

Het R.K. bouwblad; officieel orgaan der Algem[eene] Katholieke Kunstenaarsvereeniging jrg 3, 1932, no 25, 14-07-1932

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TECHNISCH NIEUWS

VERPLAATSEN VAN GEBOUWEN.

Een tijd geleden werd in dit tijdschrift een beschrijving gegeven van de verplaatsing van het stadhuis in een Duitsch stadje. In aansluiting daarop geven we hieronder nog 'n paar afbeeldingen van de verplaatsing van het 8 verdiepingen hooge gebouw van de Indiana Bell Telephone Company te Indianapolis.

kwartslag te draaien. Dit gebeurde zooals op de afbeelding is te zien, door 18 man, welke elk een schroefvijzel bedienden. Onderwijl werd de dienst in het gebouw door meer dan 600 employés voortgezet, terwijl eveneens de verwarming brandde, de liften in gebruik bleven etc. Het gewicht van het gebouw bedroeg 22 millioen pond. De kabels welke de telephooncentrale verbonden met het ondergrondsche telephoonkabelnet, waren vooraf vervangen door ± 60 M. lange buigbare kabels, welke de beweging van het gebouw konden medemaken.

Door deze Maatschappij was een uitbreiding ontworpen van haar bedrijf en in verband daarmede moest het bestaande gebouw worden geamoveerd. Men vond het echter niet noodig om het bestaande gebouw af te breken, daar men het elders kon gebruiken en daarenboven kon men het gebouw met de Telephooncentrale niet missen voordat het nieuwe gebouw gereed was. Zoodoende werd het plan gemaakt om dit gebouw over een afstand van + 1 6 M. te verschuiven en daarna een

ALLERLEI

TEGENGAAN VAN LINTBEBOUWING. Het wetsontwerp en zijn Memorie van Toelichting zijn in het

algemeen ontleend aan de voorstellen van de Staatscommissie Ingediend is een wetsontwerp tot vaststelling van bepalingen tot voor de Waterstaatswetgeving.

het tegengaan van lintbebouwing langs wegen onder beheer van Langs de rijkswegen zijn bebouwingen ontstaan, die reeds vóór

het Rijk of op het Rijkswegenplan voorkomende. de verschijning van het moderne verkeer hinderlijk waren en

390