is toegevoegd aan uw favorieten.

De kunst; een algemeen geïllustreerd en artistiek weekblad jrg 6, 1914, no 337, 11-07-1914

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

- 639

V,-laten; de aanstaande schoonzoon wordt van echtbreuk met de vrouw des huizes verdacht, en als hij door deze na een onschuldig tooneeltje op straat wordt gezet, valt hij juist het van de kostschool gevluchte meisje in de armen — en nu voor goed. Ook deze twee worden een paar.

Joseph van Lier is heel komisch in deze film: zijn oude kunstvak van tooneelkomiek heeft hij blijkbaar niet verleerd. Hij wordt door mevrouw Krix zeer goed ter zijde gestaan; en mej. Menagé Challa speelt niet onverdienstelijk. De mise-en-scène is zeer

goed bedoeld. Er zijn nogal wat hiaten in !! Als

het meisje naar de kostschool zal gaan en... één ondeelbaar oogenblik daarna op de kostschool aankomt (bij een film mag zoo iets zéker niet!); als de verloofde de deur wordt uitgeworpen en in de armen

valt van net reeds wachtende meisje... dat we een oogenblik te voren in het ouderhuishebben zien inklimmen! ! . .. En zoo zijn er meer momenten die storend werken op den

gedachtengang. Bij een film moet alles elkaar logisch opvolgen.

Tooneeltjes als b.v. in „De bloemen die de ziel vertroosten" — o, dat „vertroos¬

ten!" — waarbij wij den jongen man door het zusje in de verte, beneden op straat, zien toewuiven, terwijl hij een tiendedeel van een sekonde daarna „full speed de kamer in komt zeilen ...! De Hollandia moest niet op een metertje film kijken!

Het belangrijkst, èn als drama, èn als opname bizonder geslaagd, is het filmstuk „Liefde waakt , waarvan aan den kunstschilder Simon Ma ris het auteurschap wordt toegeschreven.

Een jong, talentrijk schilder zoekt naar een model voor een Salomé, die hij wil schilderen, en wordt door vrienden met een voor zulk een onderwerp geschikt meisje in kennis gebracht. Het is een beeldig kindje,

..Liefde waakt." - In het atelier van den schilder.

Annie Bos en Jan van Dommelen.

dat in een nacht-café danst, en dat zich beweegt tusschen een groep jongemannen van verdacht allooi, van welke er één bovendien op haar verliefd schijnt te zijn. In het nacht-café wordt champagne gedronken, de verdachte bende drinkt mee, en afgesproken wordt dat het meisje in het atelier zal komen om voor den schilder te poseeren.

Het model blijkt deel uit te maken van een dievenen inbrekersbende. Haar vader is het hoofd en alle boeven zijn aan hem ondergeschikt en verantwoording schuldig. Haar zuster en de jonge boef die op haar verliefd is blijken de gevaarlijkste leden van 't gilde te zijn ....

De rijke schilder zal nu aan de beurt zijn bestolen te worden: een Amerikaan heeft een schilderij van hem gekocht en duur betaald, en het meisje vindt den brief

waar het in

staat in des schilders lessenaar. De brief wordt uitgeleverd aan den vader, en de inbrekers zullen er op uitgaan om zich van den buit meester te maken. Maar het

meisje, dat door den schilder goed en vriendelijk behandeldwordl, heeft genegenheid voor hem opgevat, mis-^ schien liefde, — en spijt en

.wroeging komen in haar op wijl zij haren weldoener bij haar kornuiten heeft verraden.

[ Zij smeekt nu den vader en de jongens den schilder met rust te laten en te doen alsof zij niets van de zaak .weten.... Maar de gelddorst heeft hen aangegrepen, en een tuinfeest, dat de schilder heeft georganiseerd ter gelegenheid van de voltooiing van zijn nieuwe schil;derij „Salomé", door denzelfden Amerikaan voor een hoogen prijs gekocht, is een te mooie gelegenheid om hun slag te slaan, dan dat zij die ongebruikt zouden willen laten voorbijgaan .... Zij verschijnen dus als „apachen" tusschen de gekostumeerde gasten van den schilder, en blijven in de nabijheid van den Amerikaan. Zoodra zij zien dat deze den schilder, bij een afgelegen