is toegevoegd aan uw favorieten.

De kunst; een algemeen geïllustreerd en artistiek weekblad jrg 6, 1914, no 343, 22-08-1914

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6e Jaargang

Zaterdag 22 Augustus 1914

No. 343

KUNST

Een Algemeen Geïllustreerd en Artistiek Weekblad

Tooneel, Muziek, Beeldende Kunsten, Letteren, Bouwkunst, Kunstnijverheid, Tentoonstellingen, Mode, Sport, Enz.

— abonnement voor Nederland — Directeur-Hoofdredacteur: N. H. WOLF - advertentiën so cent per regel -

per KWARTAAL FRANCO PER POST f 2.- Redacteur: w FRANKEMÖLLE B'J KONTRAKT BIZONDERE VOORWAARDEN

Bij vooruitbetaling Losse Nummers 25 Cent ivcJUULLc ^ ^ ^.^^

Voor het Buitenland wordt de prijs met 60 BUREAU VAN REDACTIE EN ADMINISTRATIE - van De Kunst

cent per 3 maanden verhoogd voor porto VALERIUSSTRAAT 61 :-: AMSTERDAM Proefnummers steeds op aanvrage verkrijgbaar

MEDEWERKERS: CAREL J. A. BEOEER, FRANK VAN BERGEN, BERNARD CANTER, WALTER VAN DIEDENHOVEN, CORN DOKKUM CORN. DOPPER, HENRY ENGELEN. LEO FAUST, PIET VAN DER HEM, A. T. HEYTINO, J. RICHARD HEUCKEROTH, J j L TEN KATE JR PIET KOOMEN, W. c. VAN MEURS, THEO MOLKENBOER, FREDERIK VAN MONSJOU, P. CORNELIS DE MOOR J LOUIS PISUISSE JAN PONSTIJN, J. K. RENSBURG, JAC. RINSE, WILLEM ROYAARDS, J. h. SPEENHOFF, JOHANNA STEKETEE, HERRE DE VOS PH ZILCKEN

Veredeling.

Het artikel „Oorlog!" en de daarop gevolgde bestrijding „Sport" hebben bij onze lezers genoeg belangstelling gewekt, om niet nog met een korte uiteenzetting op het oorspronkelijk denkbeeld terug te komen.

De vraag was nameliik ge¬

steld : wat is in de twintig

eeuwen van christendom, waarover Louis Raemaekers, in zijn felle prent, de menschheid liet treuren, het beschavende, het veredelende moment geweest;

is de sport niet langzamerhand ontaard tot een

FRANS BUFFA & ZONEN

KUNSTHANDEL - Kalverstraat - AMSTERDAM tentoonstelling van schilderijen door isaac israëls

VERMEER'S Luxe-Artikelen

GEËXPOSEERD: BIJOUTERIEËN EN AARDEWERK

KALÜER5TRAAT 180 b. d. HEILIGEN WEG

Drinft ^issltbalet's piIsner=UrqueII en Uugustiiter^rdu

en

soort athletiek, die de menschen verruwt en overmoe¬

dig maakt? Dit waren letterlijk de vragen die gesteld werden (De Kunst, blz. 697 en 698); endekonklusie was: aan kunst wordt te weinig aandacht besteed.

De vele bewijzen van instemming met ons artikel „Oorlog!", die ons gewerden, zijn ons even zoovele bewijzen dat wij den spijker op den kop sloegen. Maar het zou natuurlijk onzinnig zijn te beweren: dat door de verruwing der menschen tengevolge van de ontaarding der sport de oorlog zou zijn ontstaan! Die heeft natuurlijk heel andere oorzaken, waarmede wij hier — gelukkig! ... öf: helaas? — niets te maken hebben. Voor ons heeft de zaak alléén beteekenis van ethisch en aesthetisch standpunt.

En dan moeten wij konstateeren dat onze geachte bestrijder ons... in alle opzichten gelijk heeft gegeven, — immers de quintessence van zijn redeneering is volkomen dezelfde als de onze !

Oppervlakkig zou men zeggen: N e v o h is het met ons totaal oneens. Wat hij gezegd heeft is lijnrecht tegenovergesteld van onze bewering. Maar inderdaad zegt hij hetzelfde, komt hij tot dezelfde konklusie als wij, — alleen hij gaat van een verkeerd standpuntuit.

N e v o h veroordeelt, als wij, de excessen der sport: het rugby-voetbal, de wed-

- rennen, de worstelwedstrijden en de boksvertooningen. Het rugby-voetbal is ten onzent niet inheemsch, evenmin als de boksvertooningen. Wat wij schreven gold dan ook niet alleen voor ons land, maar gold het algemeen, de hééle wereld. Kunst en sport zijn immers wereldbelangen, zooals ook beschaving en veredeling wereldbelangen zijn!... De wedrennen, — zij hebben niets met paardensport en paardenveredeling te maken! Ik heb twaalf jaar lang onder deskundige leiding alles gevolgd wat met paardensport te maken had, — vrienden van mij zaten in het harddraverij- en ren-komité van Woestduin. Alle ..dessous" van de wedrennen zijn mij bekend; en om mijn artikelen daarover in de Wereldkroniek destijds werd mij de verdere toegang tot Woestduin geweigerd Het gaat dus niet aan te zeggen dat ik

geen notie van paardensport" heb.

Maar „paardensport" en „wedrennen" zijn tweeerlei. Paardensport wordt beoefend uitsluitend met edele doeleinden, — wedrennen is niets anders dan een geldkwestie van lage orde. Tot paardensport behooren: concours hippiques, jachritten, paardrijden in engeren zin; bij de wedrennen zijn de paarden bijzaak,