is toegevoegd aan uw favorieten.

De kunst; een algemeen geïllustreerd en artistiek weekblad jrg 6, 1914, no 345, 05-09-1914

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6e Jaargang

Zaterdag 5 September 1914

No. 345

DE KÜI1ST

Een Algemeen Geïllustreerd en Artistiek Weekblad

Tooneel, Muziek, Beeldende Kunsten, Letteren, Bouwkunst, Kunstnijverheid, Tentoonstellingen, Mode, Sport, Enz.

— abonnement voor Nederland — Directeur-Hoofdredacteur: N. H WOLF - advertentiën 30 cent per regel -

per KWARTAAL FRANCO PER POST f2.- Redacteur: WENZEL FRANKEMÖLLE BIJ KONTRAKT BIZONDERE VOORWAARDEN

Bij vooruitbetaling Losse Nummers 25 Cent Inlichtingen geeft gaarne de Administratie

Voor het Buitenland wordt de prijs met 60 BUREAU VAN REDACTIE EN ADMINISTRATIE - v™ De Kunst

cent per 3 maanden verhoogd voor porto VALER1USSTRAAÏ 61 :-: AMSTERDAM Proefnummers steeds op aanvrage verkrijgbaar

MEDEWERKERS: CAREL J. A. BEOEER, FRANK VAN BERGEN, BERNARD CANTER, WALTER VAN DIEDENHOVEN, CORN. DOKKUM CORN. DOPPER, HENRV ENOELEN. LEO FAUST, PIET VAN DER HEM, A. T. HEYTINO, J. RICHARD HEUCKEROTH, J. J. L. TEN KATE JR. PIET KOOMEN, W. C. VAN MEURS, THEO MOLKENBOER, FREDERIK VAN MONSJOU, P. CORNELIS DE MOOR, J. LOUIS PISUISSE JAN PONSTIJN, J. K. RENSBURO, JAC. RINSE, WILLEM ROYAARDS, J. H. SPEENHOFF, JOHANNA STEKETEE, HERRE DE VOS, PH. ZILCKEN

L

euven.

FRANS BUFFA & ZONEN

KUNSTHANDEL - KALVERSTRAAT - AMSTERDAM TENTOONSTELLING VAN SCHILDERIJEN DOOR 1SAAC ISRAËLS

Van verschillende zijden is ons gevraagd, of wij niets te zeggen hebben naar aanleiding van de vernieling der prachtige Vlaamsche kunststad Leuven. Inderdaad, — wij hebben daar niets van te zeggen! Bij zóó een daad staat men eenvoudig

stóm, — en zelfs een wereld- =

protest zou niet baten. De aanslag is gepleegd, het is een voldongen feit, — zooals heel de oorlog een voldongen feit is. En daar de oorlogvoerenden zich alléén laten leiden door de vraag: „wat is ons belang?", kan men beschavings- en gevoels-overwegingen gerust achterwege laten ...

Diep betreurt het beschaafde deel der menschheid het verlies van het prachtige Leuven met al zijn eerbiedwaardige kunstschatten! Aan onze Zuiderbroeders kunnen wij slechts onze oprechte deelneming bieden in het onherstelbaar verlies van zóóveel schoons, zooveel edels. Dat hun land voor verdere vandalismen bewaard blijve!

FIRMA J. HERM. SCHRODER

KEIZERSGRACHT 391 AMSTERDAM Verzekering van Kunstwerken en Muziek-Instrumenten

tegen alle denkbare schade in huis, in musea, gedurende transport, op tentoonstellingen enz. UITERST BILLIJKE VOORWAARDEN.

Drinft ^tssltfyder's Ptlsner=Urquell en 2lugustiner=23rau

Louis Bouwmeester

in den Stadsschouwburg terug.

Van den gevel van den Stadsschouwburg wappert de driekleur. De aanplakbiljetten aan de poorten zijn rood-wit-blauw: witishetpapierwaaropgedrukt is,met

blauw zijn de titels der stukken aangegeven, en in roode letters prijkt de naam van hem, wiens terugkeer in den Stadstempel der kunst wordt gevierd : van Louis Bouwmeester.

Woensdag 2 September zal de gedenkwaardige dag blijven, waarop, na een twaalfjarige afwezigheid, de grootste van onze Nederlandsche too-

== neelspelers weer getreden is op de plaats waar hij, overeenkomstig zijn kunst, thuisbehoort: op de omciëele planken der Koninklijke Vereeniging. Een nationaal feest dus, — het feest der nationale tooneelspeelkunst.

Want niet in de keuze van het stuk, dat niet van eigen bodem is, zit de karakteristiek van Bouwmeester's spel. Deze heeft beslist zijn eigen nationaliteit. Bouwmeester is een echt Hollandsen kunstenaar; in heel zijn doen en laten zit ons nationaal karakter. Maar't stuk was gekozen, omdat Bouwmeester een „entree" had te maken; en die is te vinden in het Napoleon-stuk: „MadameSans-Gêne". Eene huldiging bij zijn verschijnen heeft de Raad van Beheer den beminden acteur willen bezorgen, — en de op touw gezette ovatie schijnt ten volle gelukt. Van den avond zelf kunnen wij namelijk geen verslag geven.... omdat ons een toegangsbiljet ontbrak! Wij hopen echter dat wij den grooten Louis, naast zijne zuster, nog een lange reeks van jaren voor den schouwburg aan het Leidscheplein mogen behouden! Wij zullen dan wel gelegenheid hebben hun samenspel nog eens te zien....