is toegevoegd aan uw favorieten.

De kunst; een algemeen geïllustreerd en artistiek weekblad jrg 6, 1914, no 346, 12-09-1914

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 742 -

't Achterhoeksch Advertentieblad voor Kleinhandelaren in Komijnekaas !! Niet waar, kollega W. S. Z., — dat is hij! Maar hoe kunt gij nu, als zelf „man van de krant", zóó een piechum aan uw lezers voorstellen als . . . het type van u-zelf en van uw kollega's?!

Homo.

Prijskampen.

De Vigelius-prijzen.

Wij ontvangen het door de heeren Van der Weele, Der Kinderen, Arntzenius, Albert Roelofs en Kever uitgebrachte rapport der jury voor den wedstrijd 1914 van het legaat van vrouwe V i g e 1 i u s, waarvan wij in no. 343 van De Kunst den uitslag meldden.

Uit dat rapport blijkt, dat weinig schilders van beteekenis aan dezen wedstrijd hebben meegedaan. O.iten onrechte. Vrouwe Vigelius heeft het legaat ingesteld „tot aanmoediging van de beeldende kunsten"; en nu blijken voornamelijk dilettanten aan den prijskamp te hebben deelgenomen. Behalve groep I, het strengst geteekend levensgroot pleisterbeeld, waarvoor de prijs eenstemmig aan den heer H entzen werd toegewezen, leverde de wedkamp weinig resultaat. Van groep II schrijft de jury:

„Aan wien van de inzenders onder deze groep de prijs zou toegekend worden, was door de jury minder spoedig uitgemaakt. Zelfs de betere inzendingen gaven nog aanleiding tot bezwaren. Enthousiast was zij over geen der inzendingen. Na lang beraad werd echter aan Hony soit qui maly pense de prijs toegekend."

Bij groep III zegt het rapport:

„De jury, hoewel verschillende inzendingen waardeerende, meende het toch te moeten betreuren, dat het geheel der inzendingen onder 3o en 4o niet belangrijker is-

„De stukken beziende, wordt men herhaaldelijk gedrongen te denken aan dilettantenwerk of dat van beginnelingen, somtijds zelfs aan huisvlijt-produkten, en is de kamp van begaafde schilders om een eervolle vermelding hier moeilijk te onderkennen.

„De jury meerit dat dit toe te schrijven is aan den geest van den tijd ; indertijd toen Vrouwe Vigelius dit legaat vermaakte was het de bedoeling om deze prijzen uit te loven op de Vierjaarlijksche, waarop toen schilderijen met sujetten als bedoeld in dezen prijskamp in de mode waren, doch sindsdien is de opvatting van sujet geheel veranderd.

„Met 3 tegen 2 stemmen besloot de jury den prijs toe te kennen in deze groep aan motto Philaltingia II.

Bij groep IV was de jury het spoedig eens, dat het schilderij onder het motto Nieuw Testament voor den

prijs in aanmerking zou komen. De jury vond dit schilderij „een kranige prestatie". En het kende den maker — den heer H. Meyerte Haarlem — bovendien den extra-prijs van 1 000 gulden toe.

Na dit rapport gelezen te hebben, vragen wij: is er aan de zaak vooraf wel de noodige bekendheid gegeven? In ons blad bij voorbeeld heeft, behalve de uitslag, nooit iets van een Vigelius-prijs gestaan! En hoe wil nu de jury resultaten verwachten als zoo goed als niemand weet dat er mogelijkheid is zulk een prijs te winnen? .. .

Het Hildebrand-monument.

Uit een nader door de jury voor het Nicolaas Beets Gedenkteeken geopenbaard rapport blijkt, dat de in no. 343 van De Kunst vermelde prijswinners 1,mtcii het eigenlijk bekroonde ontwerp — zijn: van het onder het motto „Camera Obscura H" bekroonde ontwerp : de heeren H. F. M e e r t e n s, bouwk. ing. en C. J. v. d. H o e f, beeldhouwer; en van het onder het motto „Dreef" bekroonde: de heeren W. B. YzerdraadenH. M.Rübenkamp.

Apachenliefde.

Dramatische schets van Jaap van der Poll.

„Apachenliefde" heeft de verdiensten, een oud gegeven te zijn dat op een nieuwe wijze is verwerkt. Het geeft de liefde van de apachenmeid voor den teruggekeerden boef, dien zij prefereert boven den fatsoenlijken schilder, — welke laatste door haar in 't vertrouwen is genomen van een misdaad die haar boef heeft begaan, en die hem en een vriend het hoofd kan kosten als de politie ze kwam op het spoor. Van deze wetenschap maakt hij gebruik bij eene bedreiging van den boef in den strijd om hun beider lief; en deze bedreiging wordt zijn ongeluk : want de boef ontneemt hem het leven.

Het op de spits drijven van die bedreiging lijkt mij een overdreven effekt, waar de boef ons kort te voren een revolver heeft laten zien, — zoodat de schilder, dunkt mij, wel op zijn vingers kan natellen, wat straks zijn lot zal zijn. Maar 't is theater-effekt, van Parijsch Guignol-karakter, en dus neemt men dit op den koop toe.

De boef wordt schitterend van kracht en karakterteekening gespeeld door Henri Brondgeest. Hij vult het tooneel. De schrijver zelf speelt de rol van den schilder.... die hij voor een ander had bestemd. Mary Beekman is het liefje. Zij heeft goede momenten, maar speelt zeer ongelijk. Het stukje doet het 'm bij 't Panopticum-publiek! N. H. W.