is toegevoegd aan uw favorieten.

Wetenschappelijke bladen, 1910 (3e deel) [Inhoudsopgave]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVER DE GEDACHTE IN DE KUNST.

lion. Het was een gehoornde en behaarde Faun, die stormachtig een hijgende nimf omvatte. De algemeene lijnen waren nagenoeg dezelfde, maar het onderwerp was geheel verschillend.

Rodin scheen over mijn sprakelooze verbazing behagen te scheppen.

,/Gij ziet het, ik ben onder het werken van gedachten veranderd."

Deze openbaring was voor mij eenigszins teleurstellend; want geheel in strijd met al wat ik gezien en gehoord had, bewses de groote beeldhouwer mij hierdoor de onverschilligheid, welke hij in sommige gevallen gevoelde voor het onderwerp dat hij behandelde ....

Hij keek mij met een bijna schalkschen blik aan.

„Bij slot van rekening," zeide hij, „moet men zich niet al te veel laten beheerschen door de onderwerpen die men behandelt. Ongetwijfeld hebben zij hun waarde en dragen cr toe bij om het publiek te bekoren ; maar de voornaamste zorg van den kunstenaar moet altijd blijven levende spieren voor te stellen. Het overige komt er weinig op aan."

Eensklaps zeide hij, alsof hij mijn onthutsing geraden had :

,/Meen niet, dat mijn laatste woorden in strijd zijn met de vorige. Als ik zeg, dat een beeldhouwer zich tot het teruggeven van het trillend vleesch kan beperken, zonder zich over een onderwerp het hoofd te breken, dan beteekent dat niet, dat ik de gedachte uit zijn werk buitensluit; wanneer ik verklaar, dat het niet noodig is dat hij symbolen zoekt, dan ligt daar niet in opgesloten, dat ik een aanhanger ben van een kunst, die geheel van geestelijk gevoel ontbloot is.

Maar om de waarheid te zeggen: alles is gedachte, alles is symbool.

Zoo openbaren de vormen en de handelingen van een menschelijk wezen noodzakelijk de gevoelens zijner ziel. Het lichaam verraadt altijd den geest, waarvan het het omhulsel is. En voor hem die het zien kan, biedt de naaktheid een nog veel rijker zin. In het majestueuse rythmus der omtrekken herkent een groot beeldhouwer, een Phidias, de heldere harmonie over de geheele natuur uitgestort door