is toegevoegd aan uw favorieten.

Wetenschappelijke bladen, 1910 (3e deel) [Inhoudsopgave]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ARYA SAMADSJ.

115

fnuiken van het strenge kastenstelsel, clat aan iederen Brahmaan door geboorte een overheerschende positie verschaft, heeft zij den bitteren tegenstand van de kaste der Brahmanen uitgelokt. Daar zij twijfel heeft gewekt aan de deugd der methode waarop de Hindoes weldadigheid bewijzen door een groot aantal Brahmaansche leegloopers en Sadhoes (asceten) te onderhouden, heeft zij een storm van oppositie gewekt onder dezen, die hun uiterste best doen om haar zoowel bij Hindoes als bij niet-Hindoes in discrediet te brengen. In steden en dorpen waar een Arya Samadsj bestaat, zijn onder den naam van Sanatan Sabha vereenigingen daartegen opgericht, om haar invloed tegen te gaan en haar uitbreiding te voorkomen. Hare sprekers (Sadhoes, Sanyasis en Pandits) doen verwoede aanvallen op de persoonlijkheid en cle leerstellingen van haar stichter. Dikke boeken zijn samengesteld en wijd en zijd verspreid om het volk te bewerken, en talrijke pamfletten, in heftige en vuile taal, zijn bij millioenen in omloop gebracht om de Hindoes aan haar invloed te onttrekken. Geen moeite is gespaard, om de Samadsj en haar werk ook bij de overheid in discrediet te brengen. Daarbij moet nog gevoegd worden de georganiseerde tegenstand en achterafzetting door Muzelmannen en Christenen. Want de Arya Samadsj houdt werkelijk overgangen van Hindoes tot den Islam en het Christendom tegen. Zij verdedigt niet alleen het zuivere Hindoe-geloof der Vedas en Oepanishads tegen de aanvallen van den Mollah en den zendeling, maar heeft tweespalt in hun eigen gelederen gebracht door het Mohamedanisme en Christendom vrijmoedig te critiseeren. Meedoogenloos heeft zij de zwakke punten aangetoond, om den aarzelenden Hindoe te behouden, die, geschokt in zijn geloof door het wereldlijk onderricht in staatsscholen en ,/Colleges", soms geneigd zijn mocht om gunstig te denken over cle kans om door een overgang van geloof het eeuwig heil te verwerven. De speciale correspondent van de Times schreef in Maart 1909 uit den Pendsjab, dat de Arya Samadsj de bitterste tegenstandster is van het Christendom in VoorIndië, en de Muzelmannen van den Pendsjab beschouwen haar als hun grootste vijandin. De redenen liggen voor de hand.