is toegevoegd aan uw favorieten.

Wetenschappelijke bladen, 1910 (3e deel) [Inhoudsopgave]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ARYA SAMADSJ.

117

lingen tot den hoogsten graad en voor de hoogste universitaire examens opleidt. Dit is in 1886 gesticht, in eerbiedig aandenken aan den stichter der godsdienst en heet: „Dayanand Anglo-Vedisch College". Zijn doel is de aanmoediging en bevordering van de studie van: a) Hindoe-literatuur; b) klassiek Sanskriet en de Vedas; en c) Engelsche literatuur en wetenschap, zoowel in theorie als in practijk, en verder: „het verschaffen van middelen om eene technische opleiding te geven." Het bezit aanzienlijke eigendommen, en schenkingen, die een jaarlijksch inkomen van meer dan 50000 gulden (inclusief bijdragen voor onderricht en toetreding enz.) opleveren. De onbezoldigde leider heeft zijn post met merkwaardig succes van de oprichting af bekleed. Zijn personeel bestaat deels uit zijn leerlingen, en arbeidt uit liefde tot de zaak zonder ander loon dan levensonderhoud. Direct of indirect verbonden met het „College" worden door de Samadsj een aantal lagere en middelbare scholen over de geheele provincie onderhouden, waarvan sommige de gebruikelijke toelagen van het Departement van Onderwijs genieten. Ook in de Vereenigde Provinciën onderhoudt de Samadsj verscheiden scholen op denzelfden voet als de Anglo-Vedische of Anglo-Sanskrit Scholen in den Pendsjab, terwijl hun voornaamste Anglo-Vedische school die van üehra Doen is. Met enkele uitzonderingen worden de „Colleges" en scholen onderhouden en bestuurd door de afdeeling van de Arya Samadsj de „Cultured Section" genaamd, en van de „Mahatmas Partij" 1 onderscheiden. Deze heeft haar voornaamste instelling te Kangri (Hoerdwar), in de Vereenigde Provinciën, waar kinderen uit alle kasten hun opvoeding ontvangen. Van deze wordt geëischt, Brahmachari te zullen blijven tot hun 25e jaar, en de Vedas, de Engelsche taal en literatuur, moderne wetenschappen en wijsbegeerte te beoefenen. Lichaamsoefeningen vormen eveneens een verplicht onderdeel van hun opvoeding; terwijl technische en beroepsopleiding aan hunne keuze worden gelaten. Deze instelling werd nog slechts een zestal jaren

11 Deze namen zijn overgebleven uit de onderscheiden benamingen der twee partijen, ontstaan door de scheuring in 1892. '