is toegevoegd aan uw favorieten.

Wetenschappelijke bladen, 1910 (3e deel) [Inhoudsopgave]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

138

STENDHAL-VEREERING.

ideeën. Maar er moest iets gedaan worden en door de hulp der Daru's, zijne hooggeplaatste neven, krijgt hij een baantje als klerk bij de Intendance, in welke hoedanigheid hij de Fransche troepen naar Italië vergezelt, waar hij, als boven is opgemerkt, bij den slag van Marengo niet tegenwoordig was. Dezen arbeid moe, wist hij een plaats als tweede luitenant in het 6e regiment dragonders te krijgen en diende hij in dat regiment, klaarblijkelijk zonder aan eenig werkelijk gevecht deel te nemen, tot den vrede van Lunéville.

„De dappere dragonder" (zooals Bourget hem noemt) bekleedde dit ambt slechts gedurende eenige maanden en er is geen enkel bijzonder bewijs voor zijne dapperheid. Want spoedig beu van het garnizoensleven en de //onbenullige", ,/kleinzielige" ideeën zijner mede-officieren, neemt hij zijn ontslag uit den dienst om naar Grenoble terug te keeren. Van hier weer verdreven door de verveling, waarover hij zijn leven lang geklaagd heeft, bezoekt hij Parijs opnieuw, en schijnt daar (1802 —1806) een vroolijk leventje te hebben geleid, voorzoover de schrale toelage van „den ouden schurk" hem daartoe in staat stelde. Wederom kreeg hij door de welwillendheid van Martial Daru een plaats bij de Intendance, en Napoleon's bewegingen volgende, bracht hij de volgende vier jaar door in üuitschland, //een land zonder eenige bekoring, welks taal ik pas in twee jaar weer af heb kunnen leeren". Hij deed echter zijn werk en werd er voor beloond door zijne benoeming tot auditeur-militair. Dit zou hij hebben kunnen blijven, maar zijn gewone verveling drijft hem weer voort en doet hem aan den Russischen veldtocht wederom in dienst bij de Intendance deelnemen. Hier kreeg hij velerlei indrukken van opwindenden aard, maar uit zijne brieven blijkt in 't geheel niet, dat hij getroffen was door de ramp die zijn vaderland trof, of door zijn algeheele nederlaag. De brand van Moscou leverde „een indrukwekkend schouwspel op, maar om dit te kunnen genieten, zou men omringd moeten zijn geweest door beschaafde menschen, niet door ruwe soldaten," en zijne grootste ergernis was, dat hij op den terugtocht een boek van Voltaire en een Chesterfield verloor, die hij in een paleis te Moscou had weten machtig