is toegevoegd aan uw favorieten.

Wetenschappelijke bladen, 1910 (3e deel) [Inhoudsopgave]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

310

PERUBALSEM.

gegeven snelheid rijdende, kan stilstaan, alleen dan betrouwbare uitkomsten zouden kunnen opleveren, als het signaal om halt te houden aan een chauffeur onverwachts gegeven werd, dus b.v. op een rit, waarop hij niet op het ontvangen van zoo'n signaal was voorbereid. Men zou dus over een reeks van dergelijke betrouwbare uitkomsten moeten beschikken, en dit is tot dusver het geval niet.

Bij gebreke van dien, deelt de schrijver als uitkomst van zijne persoonlijke waarnemingen mede, dat 30 kilometers per uur de grootste snelheid is, waarmede op openbare wegen auto's zonder gevaar voor de inzittenden en anderen rijden kunnen. Daar het lichtelijk overschrijden van reglementair vastgestelde snelheden moeilijk kan worden geconstateerd, vloeit hieruit voort, dat op geen openbaren weg eene snelheid van meer dan 25 kilometers per uur zou mogen worden toegelaten. Voor grootere snelheden zouden speciale banen voor auto's moeten worden aangelegd of aangewezen en bij het kruisen van zulke wegen met andere zouden bijzondere voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen. Dat in straten van steden, bebouwde kommen van dorpen lagere grenzen noodig zijn behoeft geen betoog.

B.

Perubalsem. 1

Evenals de beroemde Panamahoeden, draagt nog een ander product der Nieuwe Wereld, de Perubalsem, zijn naam niet naar de plaats die het voortbrengt, maar naar die, waaruit het vroeger in den handel gebracht werd. De naam Perubalsem dagteekent uit den tijd van de Spaansche heerschappij in Zuid-Amerika, toen alle voortbrengselen der koloniën aan de Stille Zuidzee in de Peruaansche haven Callao bijeengebracht werden, waaruit met vaste tusschenpoozen koopvaardijvloten naar het moederland vertrokken.

Het gebied, dat in werkelijkheid ongeveer al den Perubalsem levert die ter markt komt, is een smalle strook land langs de kust van de kleine republiek van Zuid-Amerika, Salvador, de zoogenaamde balsemkust, die zich tusschen de havens La Libertad en Acajutla uitstrekt. Op de hellingen van een vulkanische bergketen groeit hier op hoogten van 300 tot 700 meter de boom, die den balsem levert. De altijd groene Myroxylon, die tot de familie der Leguminosen be-

1) Dr. S. von Jezewski, Prometheus, 25 Mei 1910.