is toegevoegd aan uw favorieten.

Wetenschappelijke bladen, 1910 (3e deel) [Inhoudsopgave]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

334

DE ARBEID VAN ROBERT KOCH.

voorbehoedende inenting stellig een verlies van meer dari 24 millioen gulden, dat de ziekte anders zou gekost hebben,

hGtX:^l werd Koch door de Engelsche,r£ ring naar Zuid-Afrika geroepen, waar hij kon vaststellen, lat&d besmettelijke runderziekte, die daar toen heerschte, d or een toen nog onbekend, m het bloed (ook wel Piroplasma genoemd) veroorzaakt ^^fTT^ de ziekte, omdat hij haar het eerst aan de kust had waar genomen de Oost-Afnkaansche kustkoorts. Evenals de anfere reeds bekende, pirosomenziekte de Texas oor,woro. zii door een soort van teeken overgebracht. De tegen deze Seken ondernomen strijd heeft reeds de beste vruchten ge-

drToeen onze groote natuurvorscher op de expeditie uittrok, had hij reeds* een voorgevoel, wat de oorzaak zou kunnen Z wint bij een vroeger verblijf m Afrika had hrj reeds rbops een dergelijk pirosoma bij runderen waargenomen Het lag n.L in Koch's natuur, zich nooit uitsluitend To zijn opdracht te bepalen, maar ook zijn opmerkzaamheid te wijden aan andere dingen, die zich aan zijn oude zoekenden blik vertoonden. Doch ook bij deze bijkomstige IZzoekhigen ging hij zoo grondig te werk, als de omstandighet hem'maar eenigszins toelieten Vandaag• de ongdoo feliike omvang van zijn kennis, welke nooit in nuttelooze eleteT ontaarde, maar zijn macht verhoogde, en he standpunt van waaruit hij de dingen beoordeelde. Zoo was het met de Texaskoorts, die hij m Of-^frika toe vallig aantrof, maar toch zoo grondig bestudeerde, dat hij leemten kon aanvullen, welke na de overigens klassieke onderzoekingen van Theobald Smith nog waren blijven be-

taan waal de nog zoo ^J^^.^SLZ dezen Amerikaanschen natuuronderzoeker eindelijk naar ver

dienste erkend werden. f Ook met de tsetseziekte der paarden en runderen heeft Koch zich bezig gehouden en het is hem.zei ft,g<.lukt, daartegen een eigenaardige immunizeenng uit te denken.

Overal waar hij werkte en bij alles, waaraan hij zijn aandacht schonk, ontdekt men in hem den echten natuur-