is toegevoegd aan uw favorieten.

Wetenschappelijke bladen, 1912 (1e deel) [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

54

DE ONDERWIJSMETHODEN VAN MARIA MONTESSORI.

Kinderhuizen.

Een veel krachtiger aansporing tot reinheid en goed gedrag bestond echter in die blokken, waaraan Case dei Bambini, of wel Kinderhuizen verbonden waren. Het doel en de invloed dezer instellingen wordt het best en het kortst duidelijk gemaakt door het weergeven van eenige voorschriften dienaangaande, welke in ieder blok zijn aangeplakt.

In het Kinderhuis zal zorg worden gedragen voor de opvoeding, de gezondheid en de lichamelijke en zedelijke ontwikkeling der kinderen, door middel van lessen en oefeningen, passend voor hun leeftijd.

Alle kinderen uit het blok tusschen den leeftijd van drie tot zeven jaar hebben recht van toegang tot het Kinderhuis.

De ouders van kinderen, die het Kinderhuis bezoeken, betalen geen schoolgeld, maar zij moeten de volgende verplichtingen op zich nemen.

a. Zij moeten hunne kinderen op de bepaalde uren naar het schoollokaal zenden, zindelijk gewasschen en gekleed en met een boezelaar voor.

b. Zij moeten aan de directrice en het overige personeel van het Kinderhuis de grootste achting en eerbied betoonen en met de directrice samenwerken voor de goede opvoeding der kinderen. Het hoofd is minstens eenmaal per week voor de moeders te spreken, die dan verslag kunnen doen van hetgeen ze bij hunne kinderen tehuis hebben waargenomen, en van de directrice opmerkingen en aanwijzingen voor het welzijn der kinderen ontvangen.

Uit het Kinderhuis worden weggezonden :

a. die leerlingen welke daar in een ongewasschen, slordigen toestand verschijnen ;

b. zij die zich niet aan de regelen van tucht onderwerpen ;

c. de kinderen van ouders, die te kort schieten in achting voor de personen belast met de zorg voor het Kinderhuis, of die op eenige wijze door slecht gedrag het doel en het opvoedende werk aan de instelling dreigen tegen te werken.

Bij het toekennen der jaarlijksche prijzen voor de best onder-