is toegevoegd aan uw favorieten.

Wetenschappelijke bladen, 1912 (1e deel) [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

360

OVER DE BEWEERDE MINDERWAARDIGHEID

maatschappij tot de uitkomst leiden, dat die van de kinderlooze over 't algemeen meer bevredigend is.

Omtrent deze opmerkingen moeten wij intusschen het volgende in het midden brengen.

In de eerste plaats komen, zelfs in de tegenwoordige maatschappij, de nadeelen die het moederschap soms meebrengt, misschien veel minder voor, dan men naar den schijn zou meenen. De uitgeputte arbeidersvrouw is dikwijls het slachtoffer van te veel werk en onvoldoende voeding.

Voor den man wordt, waar hij het geld inbrengt, de kostwinner is, in het gezin soms speciale zorg gedragen en dikwijls zorgt hij ook nog buiten het gezin voor zich zelf.

In zulke gevallen is het verschil tusschen uiterlijk van man en vrouw niet altijd het gevolg van het moederschap der laatste.

Verder is een deel der bezwaren niet zoo heel moeilijk weg te nemen. Door goede medische hulp bij- en den noodigen rusttijd na de bevalling kunnen vele bezwaren worden voorkomen ; voor een en ander zal moeten worden zorg gedragen.

Maar al moge dan in onzen tijd door de gevolgen van het moederschap eene meer of minder aanzienlijke minderheid der vrouwen geestelijk achteruitgaan, is dit dan eene reden om ook de gezonde meerderheid minderwaardig te verklaren ?

Handelt men zoo ten opzichte van de mannen? Want ook bij de mannen is er een zeker aantal, grooter dan algemeen wordt aangenomen, dat, zij het dan ook op andere en minder nobele wijze dan de vrouwen, door het geslachtsleven, door het seksueele verkeer, physisch, zedelijk en geestelijk achteruitgaat. Toch denkt niemand er aan, om te dezer zake de geheele mannenwereld voor geestelijk minderwaardig te verklaren.

De seksueele begeerte is doorgaans sterker bij den man dan bij de vrouw. De seksueele gevoeligheid is doorgaans bij de vrouw veel zwakker dan bij den man. Dit ligt in het verschil tusschen mannelijke en vrouwelijke natuur en