is toegevoegd aan uw favorieten.

Wetenschappelijke bladen, 1912 (1e deel) [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HEDENDAAGSCHE SPAANSCHE ROMANSCHRIJVERS.

459*

lezer wel de bewondering, die klaarblijkelijk van hem verwacht wordt, zal voelen voor den edelen, ridderlijken echtgenoot, die, wanneer hij het verraad van zijne jonge vrouw en haren minnaar ontdekt, stil verdwijnt en aan haar, eigenlijk nog maar een kind, dat totdat haar minnaar ten tooneele verscheen vurig aan hem gehecht was, het gebruik zijner beide huizen en zijn groot fortuin afstaat, om hiervan te leven met den man, dien zij boven hem verkozen heeft.. Met dezen reist dan de vrouw, dus op kosten van haar echtgenoot, geheel Europa door. Eindelijk ontdekt zij het verachtelijk karakter van den minnaar, en berouwvol zoekt zij den echtgenoot op, wien zij een zoo groot onrecht aangedaan heeft. Hij vergeeft haar grootmoedig en neemt haar mede naar andere streken, waar haar verleden niet bekend is; ook Clara met haar kind, die Tristan haar echtgenoot heeft verlaten, omdat zijn „pessimisme", of wat wij liever zijne brute zelfzucht zouden noemen, niet langer te verdragen was.

De moraal schijnt te zijn: weest niet pessimistisch; maar over het geheel komt de optimistische, edelmoedige Reynosa er het slechtst af.

Ben van de in dit artikel genoemde schrijvers heeft gezegd, dat een Spanjaard geen geld of goederen van zijn vriend zal stelen, maar dat hij nooit een oogenblik zat aarzelen om hem zijne vrouw en zijne eer te ontrooven. Het is te hopen, dat dit een van die vele bittere critieken is, die de Spanjaarden telkens over zich zelf en hun land uitspreken, misschien niet met het doel, dat dit bijtend sarcasme ook tot buiten hunne grenzen doordringt. Toch is het eenigszins merkwaardig, hoe vaak de overtreding van het zevende gebod het onderwerp is van den modernen Spaanschen roman en men is reeds dankbaar, wanneer de minnaar geen priester is en het verhaal niet eindigt met den dood van den geen sterveling kwaad doenden en dikwijls sympathieken echtgenoot in een duel met den verleider zijner vrouw.

In ieder overzicht van hedendaagsche Spaansche romanschrijvers troont Juan Valera hoog boven alle anderen, sedert hij de wereld stormenderhand veroverd heeft met