is toegevoegd aan uw favorieten.

Wetenschappelijke bladen, 1910 (2e deel) [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

130

HEDENDAAGSCHE DIEETQUAESTIES.

weet met zijn gezond verstand ook zeer goed, dat een onthouding, die tot in de uiterste consequentie wordt doorgevoerd, een overdrijving is, en het is zeer de vraag of deze — nadat eerst een zekere voor de geheelonthouding zeer ontvankelijke kring daarvoor gewonnen is — niet op den duur eerder afstootend dan aantrekkend zal werken.

Alleen de einduitkomst zal ons kunnen leeren of de voorstanders dezer beweging al dan niet den juisten weg hebben ingeslagen.

Voorloopig kunnen wij slechts dankbaar alles erkennen, wat zij tegenwoordig al heeft tot stand gebracht, en ter wille van het goede doel willen wij de overdrijving en het lawaaierige der beweging gaarne over het hoofd zien.

Zoowel op sociaal als op economisch en hygiënisch gebied wordt er overdreven, doch alleen het laatste is hier voor ons van belang.

Een deel der alcoholbestrijders gaat zóó ver, dat zij beweren dat alcohol in eiken vorm en in elke — zij het ook nóg zoo kleine — hoeveelheid nadeelig is voor de gezondheid, het lichaam meer vatbaar maakt voor ziekten, het leven verkorten ten slotte het menschdom doet degenereeren.

Ware dit het geval, dan moest de alcohol kort en goed van de lijst der voedings- en genotmiddelen worden geschrapt en ondanks de enorme schade, die een breede kring van menschen hierdoor economisch zou lijden, door dwangmaatregelen en strenge middelen, evenals elk ander vergift, in de vergiftkas van den apotheker worden opgesloten.

Ofschoon iets dergelijks inderdaad reeds is verlangd, zouden toch slechts weinige hygiënisten en artsen het met hun wetenschappelijk geweten overeen kunnen brengen, aan zulke maatregelen hun goedkeuring te hechten.

Even zeker als een zeer rijkelijk alcoholgebruik nadeelig werkt, even zoo weinig kan men dit in het algemeen van kleine en matige hoeveelheden aantoonen.

Overdrijvingen zijn altijd schadelijk, ook bij andere onderdeden van de voeding. Haast al onze voedingsmiddelen werken nadeelig op de gezondheid, zoodra zij te uitsluitend en te onmatig worden gebruikt. Dit geldt voor vleesch,