is toegevoegd aan uw favorieten.

Wetenschappelijke bladen, 1910 (2e deel) [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

156

EEN GEDENKTEEKEN VOOR FICHTE IN ACHTER-POMMEREN.

water is zeer gering, zoodat brandstoffen en vooral water minder keeren behoeven te worden aangevuld.

De praktijk zal misschien aantoonen, dat men de verschillende voordeelen overschat en dat er gewichtige nadeelen tegenover staan; maar in elk geval zal het nemen dezer proef moeten worden toegejuicht.

B.

Een gedenkteeken voor Fichte in Achter-Pommeren}

Vóór 120 jaar geschiedde het, dat de wijsgeer Johann Gottlieb Fichte vanuit Koningsbergen, waar hij zich toen ophield, eene plaats zocht als huis-onderwijzer, ten deele om in zijn onderhoud te voorzien, ten deele om rustig aan zijn „Wissenschaftslehre" te werken. Op aanbeveling van eenige beschermers, voornamelijk van Kant, kreeg hij zulk een betrekking bij een zekeren graaf Krockow op slot Krockow in Achter-Pommeren (dicht bij Putzig aan de baai van Dantzig gelegen). Fichte heeft deze betrekking een jaar lang bekleed, voordat hij te Jena werd benoemd.

Dit feit hebben zich nu, na 120 jaar, de sdoorluchtige, edele en geëerde, heeren« zooals de deftige stijl van Pruisische troonreden luidt, te Krockow en in de omliggende dorpen, behoorlijk herinnerd, en zij hebben daarop besloten voor Fichte op de plaats waar hij een jaar lang als huis-onderwijzer gearbeid heeft een gedenkteeken op te richten. Dit gedenkteeken, een mooie groote obelisk op steenen voetstuk, is kort geleden onthuld. Het merkwaardigste er van is het inschrift. Dit luidt n.1.:

JOHANN GOTTLIEB FICHTE Huis-onderwijzer te Krockow.

Als nu de brave boeren van Achter-Pommeren voorbij het gedenkteeken komen, zullen zij zeker denken : swat een buitengewoon knappe huisonderwijzer moet toch die Fichte zijn geweest, dat men voor hem, wat voor huisonderwijzers toch zelden geschiedt, een gedenkteeken heeft opgericht.«

Maar heeft dan, zoo moet men vragen, geen mensch in dat »co-

1) Naar een mededeeling van M. K. in „das Freie Wort" van 1 Maart 1910.