is toegevoegd aan uw favorieten.

Wetenschappelijke bladen, 1910 (2e deel) [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OPEN BRIEF VAN VICTOR HÜGO OVER VLIEGTUIGEN.

339

ven," zei ik tot Arago, „maar de vogel zit er in en zal er uit komen." Toen vatte Arago mijne beide handen en mij met zijn lichtende oogen vast aanstarende, zeide hij, „En op dien dag zal Gaea Demos genoemd worden."

Woord van diepen zin, van dien dag af, zal de aarde aan het volk toebehooren.

De tyran is de belemmering. De mensch heeft een belemmering, de zwaartekracht. En men zou bijna kunnen zeggen, dat het de eenige is. De zwaartekracht omvat inderdaad alle belemmeringen die, zoowel op zedelijk en verstandelijk als op physisch gebied, als muren den mensch insluiten. De mensch is de gevangene van al die weerstanden, die op de zwaartekracht berusten. De zwaartekracht vertraagt den vooruitgang. Denk er eens goed over na, wat eigenlijk de zwaartekracht is en gij zult moeten erkennen dat het de oorzaak is van de vooroordeelen even goed als van de karresporen. Het verhevene van de kunst, van de godsdienst, van de poëzie en van de philosophie bestaat daarin, dat, één in doel maar verschillend in middelen, kunst,' godsdienst, poëzie en philosophie het stoffelijke in den mensch trachten te bestrijden.

Voor den eersten keer, zoo lang als de natuurwetenschappen bestaan, doen deze een stap vooruit in dezelfde richting. De bewonderenswaardige vorderingen der natuurwetenschappen betroffen tot dusver — men veroorlove mij het zoo maar eens uit te drukken — het inwendige der stof; deze, het besturen van luchtschepen, betreft in zekeren zin het uitwendige er van.

Het is de overwinning van de noodlottigste der natuurwetten, door al de natuurwetten te zamen op geniale wijze verbonden. Het is een wonder op wetten gegrond. Het is het verwezenlijkt ideaal. De philosophie had zulk eene overwinning op de stof behaald, dat zij door den mond van :Zeno zeggen kon: „Smart, gij bestaat niet."

En nu zegt de wetenschap: „Zwaartekracht, gij bestaat

niet."

Dat is grootsch!

De geest der toekomst gaat op ontdekkingen uit.

De voor hoogere ontwikkeling vatbare mensch dringt