is toegevoegd aan uw favorieten.

Wetenschappelijke bladen, 1910 (2e deel) [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

448

DE MOGOLSCHE SCHILDERSCHOOL.

decoratieve kunst, volkomen te kort schoot in de hoogere kunstvormen — vooral in het schilderen. Deskundigen hebben deze bewering, öf zonder eenige bewijzen verkondigd, of op zijn best getracht haar te staven met een zwakke poging om aan te toonen, dat om de een of andere geheimzinnige reden de gave om het schilderachtige te waardeeren in de geestelijke constitutie van den Indiër ontbrak. Weliswaar erkent Sir George Birdvvood, dat het gevoel voor schoone kunsten bestaat, maar hij zegt dat de strenge wetten der Hindoes reeds van oudsher de ontwikkeling ervan hebben belemmerd. ,/Die wetten hebben de decoratieve kunst niet gedeerd, maar een noodlottigen invloed gehad op de ontwikkeling van de echte schilderkunst en de plastische kunst." Dit is nu nog het oordeel van iemand, die gedurende een lang leven toch nog altijd een zeker begrip heeft gehad van den Indischen artiest; als regel hebben andere latere schrijvers over dit onderwerp, die deze verklaring tot grondslag namen, als uit één mond de ongedokumenteerde meening te kennen gegeven, dat er in Indië geen vorm van schoone kunsten bestaat. Op deze wijze vooringenomen, is het geen wonder, dat, niettegenstaande er vele exemplaren van Indische schilderkunst tot ons gekomen zijn, het westelijk brein er moeilijk toe is kunnen komen deze als kunstuitingen te beschouwen, en dat het slechts langzaam van hunne hooge kunstwaarde doordrongen wordt. Menigmaal wordt de oude academische wijze van beoordeelen toegepast ; men vindt gebreken in de lijnen of in de perspectief en op deze nietige gronden w'ordt het schilderstuk onmiddellijk veroordeeld, öf als een verouderd, barbaarsch product, öf als een poging om iets voort te brengen dat boven de krachten van den kunstenaar lag.

Nu wij dit stadium van de poging om Indische schilderkunst te waardeeren bereikt hebben, zal een overzicht van de zoogenaamde Mogolsche schilderkunst misschien van nut kunnen zijn om sommige bezwaren te helpen overwinnen, die verhinderden, dat deze speciale vorm van kunstuiting meer algemeen werd gewaardeerd.

Bij een bezoek aan de grootere musea en bibliotheken in Engeland en op het vasteland zal men na eenig zoeken