is toegevoegd aan uw favorieten.

Wetenschappelijke bladen, 1910 (2e deel) [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

450

DE MOGOLSCHE SCHILDERSCHOOL.

De oorsprong van de meeste takken der Indische kunst wordt gewoonlijk nog omschreven als: „overgebracht uit China of Perzië", of „ingevoerd door de Mohammedanen, Arabieren, enz." Wanneer er sprake is van de schilderkunst, heet deze afkomstig te zijn uit Perzië — tijdens den inval der Mohammedanen naar Indië overgebracht. Tot op zekere hoogte is deze bewering juist, maar zij geeft den indruk, alsof vóór die gebeurtenis de kunst in Indië geheel onbekend was. Zonder een poging te wagen om aan te toonen, dat dit over het algemeen een onmogelijke toestand zou zijn in een zonder twijfel beschaafd land, zijn er overvloedige bewijzen, dat Indië in de vorige eeuwen een eigen techniek van schilderen bezat van hoog artistieke waarde. Deze kan men de Boeddhistische school noemen, daar zij geheel geïnspireerd werd door de leer en de godsdienstige invloeden van den „Verliefde". De muurschilderingen van de in de rotsen uitgehouwen tempels van Ajanta zijn voorbeelden der Boeddhistische schilderschool en op zichzelf voldoende om den goeden naam van het land, wat schilderkunst betreft, te vestigen. Indien er verdere bewijzen noodig zijn om het krachtig karakter van dit vroege werk aan te toonen, zoo vindt men die in verhalen, waaruit blijkt dat het geheele Boeddhistische Azië Indië als het land beschouwde, waar voorvallen uit het leven van den Grooten Leeraar het meest naar waarheid in schilderwerk werden weergegeven. In de vijfde eeuw n. Chr. liet China, dat het hoog artistieke karakter der Indische schilderkunst inzag, uit dat land schilders komen om de overleveringen van het Boeddhisme af te beelden. Deze kunstenaars-priesters brachten de techniek van Ajanta mede, maar men heeft nooit ernstig nagagaan in hoe hooge mate China zijn kunst aan Indië dankt. Toen volgden de duistere eeuwen der Indische geschiedenis en wanneer er licht begint te komen in den chaos, door de ontbinding van het oude Hindoekoninkrijk en de opkomst van het Mohammedaansche keizerrijk veroorzaakt, zien wij Muzelmansche schilders uit den vreemde aan de zijde van hunne kunstbroeders uit Hindostan aan het werk. Sommige dezer beschaafde bondgenooten kwanen, zooals hunne namen en titels aanduiden, uit