is toegevoegd aan uw favorieten.

Wetenschappelijke bladen, 1910 (4e deel) [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TALLEYRAND.

219

den, waarin aan bisschoppen vergunning tot het aangaan van een huwelijk zou zijn verleend en bewezen ten slotte, dat gedurende de achttien eeuwen van het bestaan van het Christendom, geen enkel voorbeeld te noemen was, waarbij de kerkelijke toestemming tot een huwelijk van een bisschop gegeven was. Pius VII, van wien met recht gezegd werd, dat hij wde ziel van een heilige en het hart van een held" bezat, aarzelde niet; welke ook de gevolgen mochten zijn, hij wilde de tucht van de Kerk handhaven. Eene breve werd opgemaakt, waarbij Talleyrand gemachtigd werd tot de leekengemeenschap terug te treden, het wereldlijke gewaad te dragen en hooge staatsbetrekkingen te bekleeden, maar van zijn huwelijk werd geen woord gerept. Gelijktijdig richtte de paus een eigenhandig geschreven brief tot Bonapate, waarin hij uitlegde onmogelijk meer voor hem te kunnen doen. Moma locuta est, causa ftnita est en daarmede moest het uit zijn. Hier echter zou deze machtspreuk blijken voorbarig te zijn. Bonaparte en Talleyrand hadden nog een anderen pijl op hun boog: bedrog.

Door een leugen, gelijk aan dien waarmede beweerd werd dat de H. Stoel Hare goedkeuring gehecht had aan de organieke artikelen, werd ook thans de beslissing van Rome vervalscht. Eene aankondiging in den Moniteur maakte bekend dat de pauselijke breve Talleyrand aan het wereldlijke en leekenleven teruggaf. Te vergeefs protesteerde Rome tegen dit bedrog. Geen enkel Eransch blad nam het protest op. „De censuur van bet consulaat lette scherp op en liet niets door." Den 10den September huwde Talleyrand met MadeGrand in de Mairie van het tiende arrondissement, waarbij Bonaparte en Joséphine het huwelijkscontract teekenden. Men beweert dat te Ëpinay een kerkelijk huwelijk is gevolgd, maar tot nu toe is daarvoor geen bewijs gevonden.

Made- de Talleyrand, weldra prinses van Beneventum,1

1) In Ü806 schonk Napoleon het vorstendom Beneventum, een pauselijk leen, aan Talleyrand, die het echter na het herstel der wereldlijke macht van den paus door het Weener Congres, terug moest geven. In ruil daarvoor kreeg hij het hertogdom Dino in Napels, maar hij droeg dezen titel nooit. Hij droeg hem over op zijn neef Edmond, wiens vrouw als hertogin van Dino het best bekend is.